5)

ह्ल्स्ल्ल्लह्लॉाट्लस्स्लाल्लाह्ल्लललल्लह्लचललाउंह्ल्य्सच्णिस््य्य्च्य्व्य््य्श्ह्ल्िस्स्स्य्विडि न.

ट्््््स

*, के कर पे * # &८« श॒ नस अरे * 50 जब हि ४.५. दम 5 - ही ७7१ मन है हि $' कह हे के बैक, रु थ् कं ४०६८५ २६६९ तु का पल चेक कु शक हा है आर हा कट के + के कै है ४5 हर ४५ 5 है का १2 (838 * ४27 पि के दि 8५०३४ हि: ६४४ हे हि को 0 रह 99. हे है पु ड्ू ०-७ $ आर का हु को हि + ई+ बन ड़ रे हर किक! ज्क नि है रा कई श९ हल ही मे 5५. 5 * के 3 के ४5 ४, 2252 - रन है न, ॥। ! शा हे ि हु | ते हः हे ढ़ हा * $.&: रे हे * | | है $ ५. डर हे « रे है ] कप है + [५ पि डे हक 5 अल) ४! ७» हर रे के ही हर ल्‍ के [ज धय डे 5 आप हि अर 5 है क्र रे 5 किन है है 5 ३: क्ः शः हे रू आल ] | कक के है 5, 9 5620. 7 है

दि पु

न्स््न्न्न्नन नाट्लह्ललाल्लल्लल्लॉल्लस्स्स्सस्ात स्स्ज््याविह्स्य्य्यिच्यास्य्ल्अल्ल स्ट्ट्ट्ट

हे श्रीः

रघुवशधहाकाव्यश |

पसज्जीविन्या टीकयोपेतम

प्रथमः सगः

मातायिद्भ्यां जगतो नमो वामार्चजानये सो दक्षिणटवक्पातसंकुचद्वामच्छ्ये अन्तरयतिमि रोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवेभवम तं नर वपुषि छुझ्लरं मुख्ते मन्महे क्रिमपि-सुन्दिल महः शरण करवाणि शर्मदं-त चरणं वाणि चगाचगेषजीव्यम करुणामझणें: कंटाक्षपातैः ऋुछ मामम्व कृतार्थसार्थथाहम बाणी काणभुजीमजीगणदवाशासीच वैयासकी - मन्तस्तस्त्रमरंस्त पन्रगगवोगुम्फेपु चाजागरीद वाचामाकलयद्दस्यमसिलं यश्नात्पादस्फुरां लोकेडभृचदुपत्षमेव विदु्पा सौजन्यजन्ये यटाः महिनाथकविः सोड्ये मन्दात्मानुजिव्रक्ञया व्याचट कालिदासीय कावध्यत्रयमनाझुलम कालिदासगिगं सार कालिदासः सरस्वनी चतु्मसोष्य वा साज्ाद्विदुर्नान्य नु मादशा:

तथापि दक्षिगावतनाथाद: छुस्गवत्मंलु वये कालिदासोक्तिप्यवक्ा्श लभेमहि भाग्ती वगलिदासस्य दुष्यग्ध्यावियप एपा संजीविनी दीका तामद्रोझीवयिप्यत्ति इृष्टान्ययमुसनन न्वयमुखेनेन सर व्याख्यायते सया नामू्ल लिख्यते किंचिशनपेक्षिनमुस्यतें

छः रंघुवंशमहाकाब्यमू- - [ प्रथमः *

इह खलु सकलकविशिरोमणिः कालिदास ( काव्य. यशसेड्थकृते व्यवहार्विदे “शिवेतस्वतये सच्चः परनिष्ट तये फान्तासंमिततयोपदेशयुजे ) इत्याद्रालद्वारिकव-. , चनप्रामाण्यात्काव्यस्थानेकश्र यःसाधनताम्‌;- ( -काव्यालापांश्च व्जयेतर ) इत्यस्वः : निपेषशाज्म्यासत्काव्यविषयतां पंश्यन, रघुवंशाख्यं महाकाव्य चिकी्, चिकीषिं- - 'तार्थाविध्नपरिसमाप्तिसेप्रदायात्रिच्छेरलक्षण फलसाधनभृतविशिष्टदेवतानमस्का स्स्य शि- . शाचारपरिप्राप्तत्वात ( आशीन॑मण्क्रिया वस्तनिर्देशो वापि तन्‍्मुखस ) इत्याशीवदिद्य- न्यतमस्य प्रवन्वमुखलक्षणत्वात्काव्यनिर्माणस्य, विशिष्टशब्दार्थप्रतिपत्तिमूलकत्वेन. वि- शिष्टशब्दार्थयोर्च [ शब्दजातमशेप॑ं त॒॒ घत्त - शर्वेस्प वभा अध्थरूपं यदइखिले पत्तों . . मुग्धेन्दुशखरः॥) इति वायुपुराणसंहितावचनवलेन- पारवतीपरमेर्वरायत्तदशनात्तत्मतिपि- त्सया तावेबाभिवादयते---

वागर्थाविव संप्क्तो वागर्थम्रतिफ्तयें | , जगतः पितरी बन्दे पाव॑तीपरमेश्वरो १]

... ब्रागर्थाविवेत्येक पदसख्‌ # इवेन सह नित्यसमासों विभक्त्यलोपरच पृर्वपदप्ंकृति- स्वस्त्व॑ चेति वक्तंव्यमर *«। एवमन्यत्रापि द्रष्व्यम्‌ ।- वागर्थाविव शब्दाथविव संप्रक्ती “नित्यसम्बद्धावित्यथेः नित्यसम्बद्योरंपमानत्वेनोपादानात। “नित्य: शब्दाथेसम्बन्धः'. इति मीमांसकाः जगत लोकस्ंय पितरो | माता पितां च.पितरों “पिता मात्रा” .. - इति दन्द्रेकशेपः.। 'मातांपितरों पिंतर मातरवितरों प्रसूननयितारों' इत्यमरः। एसेन शवंशिवयोः सर्वेनगजननकतया, वेशिष्यमिश्थप्रदानशक्तिः परमकारुणिकत्व॑ सूच्यते .' . पवतस्थापत्यं क्नी पावेती “तस्यापत्यम्‌” इंट्यूण .टिडाणबमू०” इत्यादिना डीपू। . पार्वती पर्मेश्वर्श्च पाव्तीपरमेश्वरो | परमशब्दः सर्वोत्तमत्वद्योतनाथः। मातुस्भ्य- - हिंतत्वादल्पांक्रत्वाच् पावतीशब्दस्य पृवनिप.तः वागर्थप्रतिप्तये शब्दार्थयोः सम्य- . ' श्ञानार्थ वन्देषमिवादये | अ्रत्नोपमांलज्लार: .स्फुट .एवं। - तथोक्ताम--[ :स्व॑त्तः सिद्धेन 'मिन्नेन सम्पन्नेन धमतः साम्यंमन्येन वर्ण्यम्य वाच्यं चेदेकगोपमा ) इति। प्रायि- - कश्चोपमालक्वारः कालिदासोक्तकाव्यादों | भूदेवताकस्य सर्वगुरोमेगरास्य॑प्रयोगाच्छु- . भलामः सूच्यते तदुक्तम--( शुभदों मा भृंमिमयः ) इति वा रस्यास्थतत्रीजत्वात्म- चयगमनादिसिद्धिः॥

सम्प्रति कवि: स्वाहक्वारं परिहरति 'क्व सर्य-! इत्यादि रलोकहयेन-- वव सर्यप्रभवों वंशः क्र चाल्पेविषया मति तितीु दु स्तरं मोहादु इुपेनास्मि सागरम्‌

.... प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम “ऋद्ोरप” “झकतेरिे कारके संज्ञायाम” . 'इति साधुः सूर्य: प्रभवों यस्य सूरयप्रभवों चंशः -क्य। शल्पो विपयो क्षेयोंडर्थों हा यस्या: सा मे मतिः प्रज्ञा कक्‍्व द्वो क्वृशन्दीं महदन्तरं सूचयंत:। सूर्यवंशमाकलयितुं शक्‍नोमीत्य ४: तथा तद्विपयप्रवन्धनिरुपण तु दृरापास्तमिति भावः। तथा हि। दुस्‍्तरं तरितुमणक्ष्यंम “ईपदुदुः सु ०” इत्यादिना खल्मृत्ययः। सागर मोहाद- ज्ञानादुदुपेन प्लवेन डढहुपं तु छः कोलः इत्यमरः। शअथ वा चर्मावनद्धेन यानपा- ... तण चमिनदमुद्दपं छः कार्ठ करयडबतद' इति सजनः तितीपुस्तरीतुरिच्छुर-

हु!

जसर्गः१ ].. संजीविन्या टीकयोंपेलेमू |

- रिप्र भवामि तस्तेः सन्नन्तादुप्रत्ययः अल्यसाधनेरधिकारम्मो सुकर इत भावः ' हुई बशोत्कपकथर्ने स्वप्रवन्थमह्तार्भिव तदुक्तम-( प्रतिपादकमहिमस्ता उ॑े प्रवन्धो हि महत्तरः ) इति २॥ |

मन्दः कवियशः:प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यतामू

प्रांशुलम्ये फले लोभादुद्धाहुरिव "वामनः कि मनन्‍्दरी मृठः मूदाल्यापदुनिर्भाग्या मन्दाः स्थुएँ इत्यमरः तथापि कबि- यशःप्रा्थों कवीनां यश काव्यनिर्माणेन जात॑ तत्पार्थनाशीलोष्ह प्रोशुनोततपुरुपसर ' लमभ्ये प्राप्ये फले- फलविपये लोभादुद्माहु: फलग्रहणायोस्ट्रितहस्तो वापनः खब इंव “खबरों दृस्वशच वामनः! इत्य॑ंमरः उपहास्यतामुपहासविपयताम “ऋलोण्यंत इ्ति . ण्यत्पत्ययः गमिष्यामि प्राप्स्यामि

मन्दस्चेत्ताह त्यज्यतामयमुद्योग इत्यत आह-- अथवा क्ृतवाद्धारे वंशेउस्मिन्पूर्वसूरिमिः | मणी वज़समुत्तीणें सृत्नस्येवात्ति मे गतिः 9

श्रय वा पत्ान्तरे पूर्वि: सूरिभिः कविभिवनल्मोक््यादिमिः इलब्राद्वारें कृता शमायणारिप्रवन्धरूपा या वाक्सेव द्वारं प्रवेशों यस्य तस्मिन्‌ अ्रस्मिन्सूर्यप्रभवे वंशे कूले जन्‍्मनेकलज्ञणः संतानों वंशाः वजेण मणिवेधक्‌चीविशे/णश वद्धे त्वस्री फुलिशशालयोः मणितेधे र्लमेदे' इति केशवः समुत्कीर् विद्दे मणे रत्न सूत्रस्येव में मम गतिः संचारो5स्ति वर्णनीये रघवंशे मम वाक्प्रसरोष्स्तीत्यथः

एवं रघुवंश लब्धप्रवेशस्तद्र्णनां प्रतिमानान: 'सोड्हम' इत्यादिभि: पद्चमिः श्लोके: कलकेनाह--

सो 5हमाजन्मशुद्धानामाफलो दयकर्म गास्‌

आसमुद्रत्षितीशानामानाकरथवत्मनाम्‌

सोष्दम “रवृग्णमन्त्रयं वच्ये' इत्युत्तरेण संचन्‍्धः क्रिंविधानां रघृस्णमित्यक्रोत्तरारि विशेत्णानि योज्यानि झाजन्मनः जन्मास्थेत्यर्थ: “आदमयदिाभिविष्यों:” स्यत्ययीभावः शुद्धनाम सुन्तुपेति सनासः एवमुत्तरनायि दृष्ब्यम्‌ झ्ामन्म- शुद्यनाम्‌ निरेकारिसवरपंस्कारस रक्षानामित्य थे: च्फलोदययाफलसि्ेः कर्म येपो ते तवोक्तास्तेपम प्रास्ववान्तगामिनामित्यर्थ: श्रासमुर्दे क्ितिरोशानाम खा्वेमा- . मार्पातित्यथों झानाऊं स्थवस्स येयां तेयाम्‌। इन्द्रसहचारिणातित्यभः अब स्े- ब,घोडलिविव्ययेत्े दरव्म्यम्‌ पन्यया मर्यादाथत्ले जन्‍्मादियु शुद़॒ग्भावम्रसक्षदार॥ ययाविधिहुताग्नीनां यथाकामाचितार्थिनाम्‌ | यधापराघदगडानां यथाकालमबोधिनाम्‌ विविमनतिकम्य यथादिषि बियाइलाट्टये पहत्यप्ययोभाव:। सथा हनश

सुप्दुपेति समासः। एव पिवाकानाचित-' इ्यद्ोनानारि दह्ब्यम। यथाविति हुता पलयो यसतेराम यदाकामममिततावरनतिकम्पखितायिनाम्‌ 3 शयावगधमवणथम-

हे फ.

>. .. : -रखुबंशुमहाँकाव्यमूं-र .. [ प्रथम:

नतिक्रम्य दण्ठो येपां तेपाम यथाकालं :कालपनतिक्रम्प प्रवोधिनां :प्रवोधनशीला- नाम्‌ ।. चतुमिविशेषशदवतायजनाथिसत्कोरदण्डघरत्वप्रजापालनसमयजागरूकत्वा-* दीनि।विवक्षितानि।॥ ६.॥ . कक ५००

त्यागाय संभृतार्थानों सत्याय मितमाषिणास्‌।. 7 5. पु यशसे विजिगीपूणां- पजाये- गृहमेधिनाम्‌ [|:७

_... त्यागाय सत्पात्रे विनियोगस्त्यागस्तस्मे “त्यागों विहापितं दानम्श इत्पमंरः ।: संभ्वताथोनां संचितधनानार। तु दुर्व्यापारय सत्याय मितभाविणां ' मित्तमापण- -- शीलानाम तु परमवाय-। यशसे कौतये यशः कोतिः सम्रज्ञा चा इत्यमरः। विजिगीपूर्णा विजेतुमिच्छुनाम त्वर्थसंग्रहाय प्रजाथ संतानाय शृहमेथिनां दारप-- रिग्रहदाणाम तु कामोपभोगांय अत्र-त्यागाय' इत्यारिपु “चतुर्थी तदर्थार्थ०” इत्यादिना तादर्थ्य चतुर्थी समासविधानज्ञॉपकाचतुर्थों ग्रहेरदाग्मेंघन्ते संगंच्छन्त इति ग्रहमेथिनः दारेप्वपि ग्रहाः इत्यमरः। जाया शृहिणी ग्रह! इति हलांयुधः भष संगमें इति धातोशिनिः | एमिविशेवण: परीपकारित्य॑ _सत्यवचनत्व॑ यशःपरत्वं पित॒यणां शुद्ध॒त्व॑ च॑ विवक्षितानि -

शशवे उभ्यस्तविद्यानां ग्रोवने विधयविणांम्‌ वाद्ध के मुनिदृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ||

शिशोर्भावः शेशवं बाल्यंम “प्राणशजातिवयोवचनोद्गात्र०”? इत्यम्प्रत्ययः.।

: 'शिशुत्व॑ शैशव वाल्यम्र' इत्यमरः तत्मिन्वयस्पभ्पए्तविद्यानाम्‌ | एतेन त्रह्मचर्याश्रमो विवज्षितः यूनों भावो योवरन तांसुए्यम्‌.। युवाद्दित्वादश्परत्ययः 'तारुण्यम योवरन सममर इत्यमरः तत्मिन्वचयसि विवयिणों भोगामिलापिणामर | 'एतेन ग्रहस्थाश्रमों विवद्धितः टढत्य भावों वांदक टद्धत्वम्‌ “द्वन्द्रमनोज्ञादिम्यश्च इति. चुण्पंत्ययः वार्दक दृद्धसंघाते रदत्वे दृढकंमणि! इति विश्वः संचार्थ चर “टढ्ाच? इति वक्तत्या-' त्सामृहिकों चुन तत्मिन्वाद्के वयसि मुतीनां छत्तिसिव रत्तियेपां तेवाम एतेन वानमे- , स्थाश्रमों विवक्षितः | अत्ते शरीरत्यागंकाले योगेन पस्मात्मध्यानेन योगः संनहनों- - पायध्यानसंगतियुक्तिपु” इत्यमरः तनुं देहं त्यजन्तीति तनुत्यजस्तेपां तनुत्यजां देहत्या- गिनाम कायों देहः क्लीवपुंसोः श्रियां मृत्तिस्तनुस्तनू: इत्यमरः “अन्येभ्योषुषि हस्यते” इति क्विप्‌ एतेन भिच्याशमों विवक्तित: ८छवी..

ही]

रघूणामन्वरय वच्ये तनुवाखिमवों दवि सन्‌ | तदगुणः कर्णमागत्व चापलाय प्रचोदितः < |

सो5् लब्धप्रवेशः तनुवाम्विमबोडपि स्वल्यवाणी प्रसरोडपि सन्‌ तेपा रघरणां गुगुस्तदगर्णः प्राजन्मशद्यादिभिः कठ़ भिः कर्णा मम श्रोत्रमागत्य चापलाय छापलते चपलकर्माविश्श्यकरणरूपं कत मर ) युवादित्वात्कमस्यणण “क्रियार्थोपपदस्य कफमणशि स्थानिन:” इत्यनेन चतुर्थी प्रचोद्धितः प्रेरितः सन्‌ रघणामन्तरय तद्दिपयप्रचन्ध बच्चे & कुलकम तक...

- सर्गः: ] संजीविन्या टीकयोपेतम्‌ "७ संप्रति स्त्रप्रबन्धपरीक्षार्थ' सन्त; प्राथयत्ते-- सन्‍्तः श्रोतुमह न्ति सदसद्बयक्तिहेतवः |

हेम्नः संलक्ष्यते हग्नों विशुद्धिः श्यामिकापि वा ॥१०॥

तं रघुवंशाख्य प्रचन्ध सदसतोगणदोषयोच्यक्तेहंतवः फर्तारः सन्‍तः पोतृमहेन्ति

- तथा हि हेम्नों विशुद्धिनिंदों पस्वरूप श्यामिकापि लोहान्तरसंसगगात्मको दोप 5पि बाग्नो

' संलच्यते नान्यत्र तद्ददत्रापि सन्‍्त- एवं गुणदोपव्रिवेकाधिकारिणः नान्‍्य इति भावः ॥-१०

बर्ण्य वस्तपत्तिपति--

वेबस्वतों मनुर्नाम माननीयो 'मनीपिणास आसीन्मदीज्षितामाथ: प्रणवश्छन्द्सामिव | ११ मनस ईविणो मनीपिणो धीराः विद्वांस इति यावत। प्रपोदशदित्वात्साथः तेपां माननीयः पृज्यः | छन्दर्सां वेदानाम्‌ छुन्दः पद्चे बेदे तर इति चश्चः प्रणव आकार इब महीं क्षियन्तीशत इति महोक्षितः लितीश्वराः निधातोग्श्वर्याथांसिस्थिप तुगागमश्च तेयामाद्य आदिभृतः विवस्वतः सूय॑स्थापत्य पुमान्वेंबस्थतों नाम थेब्रस्थत इति प्रसिद्धों मनुंगसीद ॥-११॥ न्‍ का आर तदन्वयरे शुद्धिमति प्रसतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दु: क्षीरनिघाविव १२॥ - शुड्िग्म्यास्तीति शुद्मान्‌ तम्मिन शुद्धिमति तदन्वये तस्य मनोगन्यये यंदो। अन्ववायोषन्वयो बंशों गोत्र चमिजने कुलम इति हलायधः अतिशयेन शह्िमान शुद्धिमत्तरः “द्विवदनविभज्योप ०” इत्याटिना रूग्पू। दिलीप इति प्रस्िशों गजा एन्दुश्वि राजेन्दू राजश्र 8: “डपमितं व्याप्रादिभिः० इत्यादिना समासः छीगनिया- 'विन्दुस्त्रि प्रसूतो.जातः १२ ध्यूड'-हत्यादिजमि: रुलं,केदिलीपं विद्वेनश्ि--

व्यूद्ीरस्की वृपस्कन्वः शालप्रांशुमहाभुज आत्मकमज्षमं देह ज्ञाहो धम इवाश्ित्त: १३॥

च्यूड विपुलमुगे यम्य व्यूझेग्ल्कः “डिग प्रखृत्तिः भ्यः क३' दसि फाप्प्रस्ययः व्यूइ बिपुर्ल भट्ट स्का सम वेसिद चअ गति यादव: कृयस्य मेझन्ध दख स्वान्थ पग्रग्य तथा “झप्तस्युपमान ५" हत्यादिदोत्तरपरलोपी बदुच्ीहिः गली छाफ इव प्रोशुस- प्षतः शालप्रांशुः। प्राकासदक्षयों: रालः शालः समत6ः् स्मतत इसि यादव: दिस: प्राशफ्तोदप्रोसिडितास्तुर इत्यमरः महाभुझ्ञो महावाहुए। प्यस्मकर्म कर्म स्मच्याया- 'शनुरुपं इेहमाथ्ितः प्राप्तः छात्र: छबसम्दस्धी पर दब स्थितः। मूलमास्यंगण्म हद स्थित स्त्युत्प्रज्ा १३

/ -. : रुबंशर्महाकाब्यमू- हे (अधमः ,

सर्वातिरिक्तसारेण सब तेजोमिभाविना थितः स्वोच्नतेनीवां क्रान्त्वां मेरुरात्मंना॥ १७ ॥॥

...,. “सर्वोतिःक्तसारेण सर्वेभ्यो भूतेभ्योडघिकत्रलेनः। सारो, बलें स्थिरांशे च':इत्य-. . “मरः सब्रांणि भृतानिं तेजसामिभवतीति सर्वतेजोभिमावी तेन सर्वेभ्य उन्नतेतात्यना। 'आर्ररेण आत्मा देंहे धृतों जीवे स्वंभावे परमात्म,ने” इति .विश्वः.॥ मेरुखि उवीं : .

. कन्त्वा55क्रम्य ल्थितः मेशवपि विशेषणानि तुल्यानि.। ( अश्यमिश्च सुरेन्द्राणां - - मात्राभिनिर्मितो द॒पः | तस्मादमिभवत्येप सवुभूतानि' तेजसां ॥-) इति मनुवचनाद्राज्ः -

ल्‍ स्वततेजोमिभावित् ज्ञेयम १४॥ 2280

आकारसह्शप्रज्ञः पज्या सह्शागम: है जज आग: सद्शारम्भ आरम्मसत्शोदयः | १५ || सा श्राकारेण मुर्त्या सबेशी प्रज्ञ | यत्य सः प्रज्षया सेंडशागमः प्रज्ञानुरूपशालपरि--.. - श्रम: आगमेः सदश आरस्भं कम यस््य तथोक्तः | -आस्सथ्यत इत्पासम्मः कम तत्सद॒श उदयः फलसिड्ियय तथोक्तः १५॥ | _. « भीमकान्तेनू पगुणः. से वमवोपजीविनास |... .../

धृष्यश्चा भिगम्यश्च॒ यादोरत्नरविणुवः १६॥”

भीमश्च कान्तशच नदृपगणे राजगणत्तेजःप्रतापारिभिः कुलशील शक्तिएपादरिभिरच दिलीप उपजीविनामाश्रितानाम यादोभिजलजीबे “यादांसि जलजन्तवः इत्य- - 'मरः स्लसचार्णव इव अधप्य:डमिमवर्न,यः अभिगम्य आश्रयणीयंश्च॒ चमृव ॥१६॥ /

रेखामात्रमपि ज्लुण्णादामनोव॑त्मंनः परस्‌ | व्यतीयुः प्रजास्तरस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः-॥ १७ |)

हु 22 शिक्षेकस्य सारयेश्च तस्य॑ द्रिलीपत्य संबन्धिन्यों नेप्तीना चक्रधागणां उत्तिरिव दत्तिव्यापारों यासां ताः चक्रधाय प्रधिर्तति: इति: यादवः चक्र रथाई तस्पान्ते नेमिः स््री स्यात्मचिः पुमान! इत्यमरः प्रजाः थ्रा मनोः मनुमास्भ्येत्यमि- विधिः पदद्व्य चेतत | समासस्य -विभावितत्वात्‌ .। चुण्णादभ्यस्तात्यहतातच वर्त्मंन ' आचारपद्दतेरध्वनश्च परमंधिकम्‌ इंतस्तत इत्यथः रेखा प्रमाणमस्येति रेखामात्रं रेखाप्रमाणम ईयदपीत्यथे: “प्रमाण दृयसजूदध्नसूमात्र चः” इत्यनेत मात्रच्यत्ययः |. . परशब्दविशेषण चेतत नव्यतीयुनातिकान्तवत्यः। कुशलसारंथिप्रेपितारथनेमय इंवः : तस्य प्रजाः पृ्वचुएणमा्गं जहुरिति भावः॥ श७ वा... * «हे

प्रजानामेव भूत्यर्थ ताभ्यो' बलिमग्रहीत - सहस्रगुणमुत्तप्टुमादत्त हि रसं रविः॥ १८॥

स्‌ शाजा प्रजानां भृत्या श्र्थाय भत्यर्थ' रद्यथमेव “अर्थन सह नित्यसमासःः सर्चलिझ्ञता वक्तत्या” गहणक्रियाविशेषण चेतव तामभ्यः प्रमाभ्यो बलि परठाशरूर्प करमग्रहीद भागभेयः करो वलिः' इत्यमरः तथा हिं। रवि: सहन गुणा यक्ष्मि- हो

सर्गः-2 ) - संजीविन्या टीकयोपेतम्‌ .. आऔः

न्क्मंणि तथथा तथा :सहर्रगगं सहसरयोत्सप्टं दातुम | उत्सलनक्रियाविशेपणां चेतव | रसमग्ब्बादत्ते गुह्माति। 'रसो गन्ये रसे स्वादे तिक्तादो विषरोगयोः | ध्यक्षा- दो द्रवे वीर्य देहचात्वम्वुपारदे ॥! इति विश्वः र८

संप्रति बुद्धिशोर्य॑संपन्नस्य तस्यार्थसाथनेपु परानपेच्लमाह-- . सेना परिच्धदस्तर्य द्यमेवार्थलाधनम्‌ शास्त्र प्ककुरिठता वुद्धिमर्वी घनुषि चातता.॥ १६ तम्य राज्ञ: सेना चतुग्द्ववलम परिच्छायनेड्नेनेति परिच्छुद- दपऋषां चभूत छुन्नचामरादितुल्यमभूदित्यर्थः “पुंसि संज्ञायों घः प्रायेण” इति घप्रस्ययः “छादे- चेंषद्वतुपसर्ग स्य” इत्युपचाहम्वः आर्थेस्य प्रयोजनस्थ तु साथने इंयमेव शपररेप्वफु-

गिठताबव्याहता चुडिः व्याप्रता' इत्यरि पराठ:। पनुष्यातताड5रोऱिता सोचो ज्या ।मोर्बो ज्या शिक्षिनी गुणः इत्यमरः नीतियुरःसगमेव तत्य शोरयममदित्यरथ॥१६॥

राज्यमूल मन्त्रसरक्ष ' तम्यासादत्याहु-+-< « तस्य संदृतमन्त्रस्य गृद्यकारेझ्ितस्प हर फलानुमेयाः प्रस्म्माः संश्काराः प्राक्तना इव || २०

संडतमन्त्रस्य गृप्तविचाग्स्य विदभेदे गुप्तवादे मन्त्र: दत्यमगः। शोकहपादिस- अका भकुटीमुचागादियकारः इद्धितं चेटितं हदयगतत्रिकागें वा दिझ्ितं एदश्नों भावों वहिशकार घआाकृति/ इति सझनः गठे आकारेड्िते यत्य स्वभावचायताद धप- परम्परया मुखशगगादिलिड्े्राध्ठृतीयगामिमन्त्रस्य तत्य प्राग्म्यन्त इति प्राग्म्मा सामादुपायप्रयोगाः प्रागित्यव्ययेन पूर्रजन्मोच्यते | तत्रैमवाः प्राक्ताः “सायंचिए प्राहणेप्रगेष्य्यये-्यध्युश्ुलो तुदू च! इस्यनेन सझ्ुल्पत्ययः संस्क्रागः पूर्वकृ्मवासना इुव फलेन कार्येणानुमेया अनुमातुं योग्या आासन्‌ छात्र याज्ञवल्क्यः-( मन्ज्मूल यतो ग्ज्यमतों मन्त्र सुरकज्षितम। कुयंद्रिया तर विद कर्मंगामाश्दोदगाद ) इति २०

सम्प्रति सामाच्ु पायाख्विनवात्म रक्षादिक कृतवानित्याए-- जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे घममन्तुरः अगृष्नुराददे सो पथंमसक्तः सुखमन्बभत्‌ २१

घत्रसतोीपभीतः सन्‌ व्िस्तों भोमभीसकमीलका:ं द्यराग: ऋषरोराधिमसल-

झा घम सुकृत भेजे भनितवानित्यथः। अग्ष्लुग्गाभनशील एयमाददे सोपूस- बाव्‌। शिप्लुस्त सर्पना। लुब्योधमिलाएुरस्तफायरूसी सोसुयलीउनी हायमर “अध्रिसियपिपुपरिछ्षिपे: कनुए” शुति मलुप्रत्यया। शयसहा: आर्तकिगीय माय एिय- मन्जभूव "१५

श्श रु .. रखुवशमहकांव्यमू- - [ प्रथम 7

.._गणवदव पयर्थ: पंरप्रयोज़नमेवेक मुख्य फल॑ येयां ते तथोक्ता आसन .महाभंतगुणों .

: पमानेने कारंणगंणाः कार्य संक्रामन्तीति न्याय: सूचितः २६ पल वेलावमबलयां परिंखीकृतसागरास |... अनन्यशासनामुर्वी' शशासेकपुरीमिव || ३०१॥

सः दिलीप: ।वेला:समुद्रकूलानि बला कूंलेडपि वारिवे:? इति विश्व: ता |

झव वप्रवलया: प्राकारवेथ्नानि यस्यास्तारु | स्पांचयो वप्रमस्रियाम्‌ ।-प्राकारो वश्ण . . शाल: प्राचीरं प्रान्ततो छति:! इत्यमर: | परितः खातं परिखा- दुर्गवेट्नम ।खात्ं ...

: खेय॑ तु परिखा! इत्यंमर: “अन्‍्येप्वपि दृश्यते” इत्यत्रापिशव्दात्खनेडंप्रत्ययः अपरिखा .... परिखा: सम्पद्ममानाः कृताः: पसिखीकृता: सागय तस्यास्ताम ।“अंभृततद्भावे स्विःछ0। : , :. झ्विश्येमानमन्यस्प राज्ष: शासन: यस्यास्तामनन्यशेसनामुत॒मिकपुरीमिव शशास-रे कि रे ._.. झनायासेन शाशितवानित्यर्थ: ३० | 97%

. तस्य दाक्षिस्यरूढेन नाम्ना मंगंबवंशजञां | पत्नी सुदक्तिणेत्यासीदष्वरस्थेव दक्षिणा ३१ ॥॥

तस्थ राज्ञो मगधवंशे जाता अगधरवंशना “सप्तम्याँ जनेद2 इति उप्रत्ययत ' एतंनाभिजात्यमुक्तम्‌ दाक्षिण्यं परच्छन्दानुवर्तेनम दिक्षिणः सरलोदार- परच्छुन्दा- '

नुवर्तिपु! इति शाश्वत: तेन रूढें प्रसिहम- तेनं.नाज्ना अ्रध्वग्स्थ यज्ञस्य दक्षिणा :.

'दक्षिणारूया पत्नीव सुद क्षणेति प्रसिद्या पत्यासीद ।* भत्र भ्रुत्िः-( -यज्ञों गनंघव - _' स्तस्य दक्षिणा भ्रप्सरस; ) इंति ( दक्षिणाया दाक्षिण्यं नांमत्विजो दाक्षणलप्रोपक- रा त्वम। ते दक्तन्ते दक्षिणां प्रतिणत्य ) इति ३१॥ | कलत्रवन्तमात्मानमवरोधे महत्यवि | तया मेने मनस्विन्या लक्षम्या वसुधाधिपः || ३२

वसुधाविपः अवरोयेडन्तःपुस्वर्गे महतति सत्यंति मनत्विन्या! दृदचित्तेया पतिचित्ता- नुख्त्यादिनिवन्धक्षमयेत्यथ:। तया सुदक्षिणंया लच्म्या चात्मानं कलत्रवन्त भायविन्तं

मेने कलत्रं श्रोणिमस्येयो: इत्यमरः .। वसुवाबिप इत्यनेन वसुधया चेते गंम्यते॥३ शा तस्यामात्मानुरूपायामा[त्मजन्मसमुत्सुकः विलम्बितफलेः काल निनाय मनोरथे। ३३

स॒ शाजा.। आत्मानुरुपायां तस्याम आत्मनों जन्‍म यस्यासावांत्मजन्मा पुत्र: ' तह्पिन्समुत्सुकः | यद्वा आत्मनो जन्म्रनि. पुत्ररुषेशोत्यत्तो समुत्सुकः सन्‌ ( आत्मा वै पृत्रनामासि ) इति श्रुततेंः विलम्बित फल पुत्रप्राप्तिरुष येपां तेमनोसथें: कदा में पुत्रो मवेदित्याशामिः काले निनाय यापयामास ३३

संतानार्थाय बिज्रये स्वभुजादवतारिता | . ' तेंन धृजंगतो शुर्वी सचिवेषु निच्िक्तिपे ॥३४॥

सर्गः ] संजीबिन्या टीकयोंपेतस। या हु

तेन दिलीपेन सन्तानो5र्थ: प्रयोजन यस्य तस्मे सन्‍्तानार्धाय विषयेष्नुठानाय स्वमुजादवतारिताधवरोविता जगतो लोकस्प गुर्वी घूर्मार:सच्विपु निविक्षिपे निदिता। रे९॥

-. अ्थाम्यर्च्य विधातारं प्रयतों पुत्रकाम्यया तो दम्पती वेशिष्ठस्य गुरोज्मतुराश्रमम्‌ || ३५.

शअ्रध धुरोड्वतारनन्तरं पृत्रकास्थया5ष्त्मनः पुत्रेच्छया। “काम्यव इति पुल्रछव्दा- त्काम्यच्पत्ययः ।, “अप्रत्ययाद' इति पृत्रकाम्यधातोग्प्रत्ययः॥ ततछापू। तथा तो दम्पती जायापती राजदन्तादिपु लायाशब्दस्य दमिति निपातनात्साथु: प्रयतों पृतां विधातारं त्रह्माणमम्पर्च्य “स सलु पुत्राधिभिरुपास्पते इति मास्त्रिकाः गुगे: फुलगुर- वंसिछस्पाश्न्म जग्मनुः पुत्रप्राप्त्युपायापेक्षयेति शेप: ३५.॥

है - स्नि्पगम्भीरनिधोंपमेक स्वन्द्नमास्थिती ' प्रावृपेए्यं पयोवाहं विद्युदेरावताविब || ३६

स्लिग्बो मधुरों गम्भीरो निर्धापो यस्य तमेर्क स्पन्द्न रवम्‌ प्रावविं भवः प्रा्ट- पेण्य: प्राटप एण्य इत्येर्पम्त्यय: सं प्राटपेण्य पयोवाहं मेघे विद्यरेशवतातविय। आस्थितावारूदों जग्मतुगिति पूर्वण सम्बन्ध:। इश शापः। दंग भूवाक्सुगप्लु स्थाठ! इत्पमरः इशावान्समुद्रः तत्र भवः ऐशवत्रोइमातद्र: “देशो 5प्रमातओ- गवणाश्रमुवद्धमा:' इत्यमरः धिम्रमातद्वत्वायाभूस्परूपलात! शृवति क्षीरस्वामी | शत एय मेघारोहणं विद्यत्साहचर्यी घटते कि च॑ विद्यता एगवत्साशचर्यादेयेंगवती संज्ञा ऐरावतस्य स्तपेशवत्तीति क्षीसस्थामी तस्मात्सुप्डत्त: विद्यरावतायित्रेति एक- रथारोहणोक्त्या फार्यसिडियीज दम्पत्पोग्त्यन्दसॉमनस्यं सृचयति ३६

मा मृद्ाश्ममपीडेति परिमेयपुरःसरो अनुमावविशेषात्त सेनापरिविताविव ३७

पुनः किम्मृतो दम्पती आ्राश्नमपीदा मा भृत्मास्लिति हेतोः “मादिलुद! इत्या- शीरखें लुद। “न, मादशोगे” हत्यडागमनितेधः परिमेययुरुखरों परिमितपरिचरशों अनुभावत्रिशेषात तेजोविशेवात्सेनापरिताबित दिथिती ३७ ॥। सेव्यमानो -सुखस्पणश: शालनिर्यासगन्धिमि

पुष्परेणत्किरवा तराघतवनराजिमि: || ३८ पुन कर्मृती | सुरशयोतललातियः स्पद्तों ग्रेपां- तेः॥ झगलतिर्यासगन्पिमि स्मतस्निस्यन्दगन्धवक्धिः शालः समतम इसि शाइयता। सस्टिसन्सि विक्षिपन्तीलुत्किगः “इगुपध०” इत्यादिया फसलें: कप्त्ययः पुप्परेणनामुत्किगस्नें- - गधूता मान्यादीपत्कम्पिता वनशजयों मस्तेवांसे: सेज्यमानी ३८

मनोमिरामाः श्वृउवन्ती रघनेमिस्वनोन्तुसे: पडजसंवादिनी: फेछा हिा मित्रा शिखश्विमिः

र्‌ रपनेशसिस्वनोन्सु पर मेघव्यनिरययोग्मितसुरों सियियं:। शिप्रशिरलिस्यूरोदरिया मिज्नान शुझदिवुतनेदेनाविएतावस्यायां व्युतास्युतभेदेद वा घदूड़ों द्विदिपा। शत्सा

+#

29... . रघुबंशमद्राकाव्यमू- .- . | अथम

द्ण्यात्केका अपि द्विधा भिन्नाः इत्युच्यते अत एवाह-पदूज्ञसंवादिनीरिति | प्रदभ्य स्थानेम्यो जातः पहुजः। तदुक्तम--(:नासाकेरठमुरस्तालुजिह्ादन्तांस्च संस्प्रशन्‌

' पहम्यः सक्षययते यस्मात्तस्मात्पदज इति स्गट्तः ) तन्त्रीकयठजन्मा स्वसविशेषः। "जे हु “निपादपमगान्धारपइजमध्यमघव॒ताः पद्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्यिताः स्वराभा' : इत्यमरः पडजेन संवादिनीः सदृशीः तदुक्तेः मातझ्लेन--(पज॑ मयूरो वदति, ) इति मनोभियमाः मन्तसः प्रियाः के मृध्नि-,कांयन्ति ध्वनन्तीति केका मयूखाण्य! केका ..

वाणी मयूरस्पा इत्यमरः,। ताः केकाः भखन्तो इति शलोका्थे:॥ ३२६ के परस्पराक्षिसाइ्श्यमद्रोज्मितंवर्त्मंसु मृगहन्द्र पु पश्यन्तो स्वन्दनावद्धदष्टिपु ४० ॥.४

विश्वम्भाददूरं समीप यथा भवति तथोज्मितं वत्म, येस्‍्तेपु स्थन्दनोचदुदृष्टिपु

स्पन्दने रथ आवदा55सजिता दृशिनेत्रं येस्तेपु रदृश्नित्रलोचनचचंजुर्नयनास्वकेस्तण-

ज्ीणि' इति हलायुध:। कौतुकवशाद्रथासक्तंबधिफित्यर्थ: |. म्गग्यश्च ग्टगारच ग्टगाः .

“धुमान्खिया” इत्येकशेपः तेपां इन्द्वेपु मिथुनेपु लीपु सो मिथुन इन्द्व्म इत्यमरः

श्रेणेवन्धाद्वितन्वद्विरस्तम्भां तोरणंसजम्‌

सारसैः कलनिर्दादेः क्वचिदुत्नमितानंनो 8१॥ :;. .. श्रेणीवन्धांत्पदूक्तिबन्धनाद्वेतोरस्तम्भामाधारस्तम्मरहिताम तोरणं बहिर्दास्म ५. ', 'तोस्णोउ्खी बहिद्दास्म इत्यमरः | तत्र या ख्ख्िस्व्यते ता. तोस्णस्रजं वितन्वद्धिः। फूर्वद्भिखित्यथः उत्प्रक्षाअक्षकेवशब्दप्रयोगाभावे5पि »गम््योत्मक्षेयम कलनिहदि- | रख्यत्तमधुरध्वनिभिः - सारेसे: पक्षिविशेषेः। करणः क्वचिदुन्नमिताननों। 'सांसर्सो

मेथुनी कामी गोनदः पुप्कशहयः इति यादव: ४१पी ४6. . ... 7 :.” पंबनस्यानुकूललात्राथनासिद्धिशंसिन। '* रजोभिस्तुरगोत्कीणरस्प्रष्ट लकवेष्टनो 9२

हे प्रार्थना सिढिशंसिनोष्नुकूलत्वादेंव मनोरथसिद्धिसचकस्य पवनस्यानुकूलत्वादूग- ; | | न्तव्यदिगभिमुखत्वाद तुरगोत्कीरें स्जोभिरंस्ट्थ अलका डेव्या: वेध्नमुप्णीपंच ,

शत्ञों थयीस्‍्तों तंथोक्तों। 'शिरसावेध्नशोभिना सुतः” -इति वचयति-॥ ४र२॥. सरसीष्वरविन्दानां वीचिविक्तोमशीतलम्‌ ., आमोदमुपजिभन्तो स्वनिः श्वासानुकारिणम्‌ ।॥| 9३ ||

. - पसस्पयंदणां सादश्यं पेश्यन्तों। दवन्द्रशब्दसामर्थ्यान्श्गीप सदक्षिणाक्षिसादश्यं दिलीपी ..... : « दिलीपाकिसारश्य च॑ मगेपु सुदचचिणेत्येतं विवेत्तत्यम ४० 2

$%.. *. “4 ४७७. “+४७ ४४3 पक

की सरसीपु वीचिविक्षोमशीतलं भूमिसंघद्नेन शीतल स्वनि:. स्वासमनुकतु शील-

मध्येति स्वनिः श्वासानुकारिणम्‌ एतेन तयोरुत्कृष्सीपुंसनातीयत्वमुक्तम अरबि-

न्दानामामोदमुपनिध्रन्ती प्राणेन गदूखंन्तो ४३२३७ गमेप्वात्मविरष्टेपु यूपचिहनेपु यज्वनाम्‌ |

.. अमोघाः प्रतिगृहण॒न्तावध्यानुपदमाशिष: | ४४ हि

सगेः१ ]) - संजीविन्या टीकयोपेतस्‌ हर

आत्मविएट्रेपु स्वदत्तेपु। यूपों नाम संस्कृत: पशुवन्धाय दारुविशेष: यूपा एवं चिह्ननि येपां तेयू ग्रामेप्वमोधा: सफला यज्यनां विधिनेश्वताम यज्या तु विधिनेष्ठ वन इत्यमरः “सुयमोइनिप्‌? इति दवनिपृप्रत्ययः आशीवोदान्‌। अ्घ:ः पूता- विधि: तदर्थ द्रव्यमच्यम “वादार्घाश्यां च! एृति यत्मस्यय:) पद सु त्रिप्यन्य मर्थ पाद्य। पादाय वारिणि! इत्यमरः। पअर्धस्यानुपदमन्चक धव्यस्थीफारान्तर- मित्यर्थ: प्रतिग॒हणन्तों स्व्रीकुवल्तों पदस्य परचादनुयदम्‌ पश्चादर्धेडम्ययीभावः अच्यगन्वचमनुगेष्नुपर्द कलीवमव्ययमः इत्यमर: ४४ 'हैयंगवीनमादाय घोषबृद्धानुपस्थितान नामधैयानि प्रच्चन्तों वन्यानां मार्गशाखिनाम्‌ ९५

हास्तनगोदोह्दोद्षवं घ्रृतं हेयंगवीनम दा: प्रवेश मम तत्त्‌, ईयंगवीन सडयोगो- 'दीहोद्धव घृतमः इत्यमरः “देयंगवीन संज्ञायाम्‌ः इत्ति नियात: तत्सयोप्रतपादायों- पत्यितान्धोपटदान्‌ 'वोष अआमभीरपट्टी स्थाठ! इत्यमरः। बन्यानां मार्गशास्िनां नामथेयाने एच्छन्तो दुशाचू---इत्यादिना प्रच्छतेद्धिकम कत्वम्‌ कुलफस ४५॥

काप्यमिख्या तयोरासीदजनतो; शुद्धवेषयो:।

हिमनिम॒ क्तयोयों गे चित्राचन्द्रमसोरिव ९६ प्रमतोग॑च्छतो: शुद्धेपयोरुज्ज्वलनेपथ्ययोस्तयो: सुदक्षिग्णदिलीपयोः। ऐिस- निमुक्तयोश्रित्राचन्द्रमसोरित्र योगे सति फाप्यनिर्वाच्यामिसख्या शोमाइडसीव द्रिनि ख्या नामशोभयो:* हत्यमर- “आतश्रोपसरगें?”? इत्यस्प्रत्ययः दित्रा मनबविशेष- ) शिशियपममे चेत्यां चित्रापृर्णचन्द्रमसोखित्यर्थ: ४६

तत्तदूमूमिपति: पल्ये दरशयब्मियदशनः | अ्पि लद्वितमध्वानं बुवुधे वुधोपमः ४७ प्रियं दर्शन स्वकमक यस्यासों प्रियदर्शंनः योगदर्शनीय दृत्यथंः। भूमिषति पत्य तत्तददभुत्त वस्तु दशयंदघितमतिवाहितमप्यघ्वानं घुयुधे मे ज्ञानवान मुध सोम्य उपमोपमानं थ्रद्ञेति विग्रहः। इदे विशेषण तततररायपरित्यययोगितयेयास्य शादृत्वसूचनाथम ४७ दुष्प्रापयशाः प्रापदाश्न्म श्रास्तवाहनः साय॑ संयमिनस्तत्व महरपेंमेहिपीससः ४८ दुष्प्रापयशा दुष्प्रापमन्यदुल में यथों यस्प तथोत्त:। प्लान्तदादनों दगोरशमना- त्ल्लान्तपुग्प: | महिष्पाः ससा महरीससर, “गजाह: रूमिभ्यदद" इसि ट्यायमः। सहायान्तरनिरपेत्ञ इति भावः स्व गजा साय साये संयमिता दियमयतः सस्य मह पेंवसिट्स्याश्षम प्रापत्माप | पुपादित्यादए ४८ - तमाध्रर्म विशिन छि--

वनान्तरादुपाइसें: समित्कृयफलादहर: पूयंमाणमच्य्यामिप्रद्ुधतेस्तपत्विनि: १२

श्दू.. रुवंशमहाकाव्यमू- - [प्रथमः वनान्तरादन्यस्माद्नादुपाटसे: मत्यादेत्त:। संमिधश्र कुंशांरच .फंलानिं चाहते शी येषामिति समित्कुशफलाहरास्तेः। “आहि ताच्छील्यें? इति हंस्तेरास्पर्वोदिच्म- -. .. त्ययः अधच्श्येदर्शनायो ग्येगग्निभिवैतानिके: मत्युयाताः अत्युदूगतार तैस्तपस्विमिः .. पूर्यममाणमर | ( प्रोष्यांगच्छृतामाहितास्नीन।मग्नयः प्रत्युवान्ति,) इति श्रुतें: | यिथाह-- «

: (काम पितर॑; प्रोपितंवन्तं :पुत्राः प्रत्याधावन्ति एवमेंतमग्नयः . प्रत्याधावन्ति सशकलान्दास्पनवाहरन! इति ) ४६ .. ७. «० |“ की

22 “/ आंकोर्णंमपिपत्नीनामुटजद्गाररोधिमिः | मा अर . अफ्येरिव नीवारभागवेयोचितैशगें: || ५० |... - 56 नीवारणां भाग एवं भागधेयोंड्शः #भागरूपनामम्यों घेयः 3: इति- वक्तव्यसूत्रो-... . : त्स्वाभियेये पेयप्रत्यय: तंस्पोचितेः श्रत एवोटजानां पर्णशालानां द्वास्रोधिमिद्वोरि- रौधकेर्ट गे: ऋषिपत्नीनामपत्येरिव आकोर्ण व्याप्तमं ५० - - के सेकान्ते मुनिकन्यामिस्तत्तणोज्मिंतवृत्षुकैस | विश्वासाय:विहज्ञानांमालवालाम्वुपायिनाम्‌ || ५१ | सेकान्ते टक्षमूलसेचनावंसाने मुनिकल्यामिः सेक्त्रीभिः।. आलब्ालेपूं जलावांप- * . प्रदेशेपु 'यदम्बु, तत्पायिनाम्‌। , स्पादांलवालमावालमावापः”? इंत्यमरं:। विहल्ढानां- _ पत्तियां विश्वासाय विश्वम्भाय 'समो विश्रम्भविश्वासो? इत्यमंरः। तत्व॑ंणे सेकइणे: - 'उज्फ़िता दृक्षका हस्ववृत्षा यस्मिस्तम ।/सस्‍्वार्थ कम्रत्ययः ॥-४१-॥ आतपात्ययसंत्षिप्तनीवारासु-निषादिमिः

'... मगवर्तितरोमन्थम॒ट्जाइणुमूमिषु | ४२ || आतपंस्यात्ययेंडपगमे सति संक्षिप्ता राशीकृता नीवारोस्त॒णधान्येनि यासु तासु ।. - ... “निवायस्तणधान्यानिः इत्यमरः -डटजानां . पशालानामड्रणणभूंमिंपु चउत्वरभागपु। शर्गशालोट्जो5स्नियाम? इंति अ्र्गणं चत्वरानिरे इति चामरः - निषादिमिरुपविशे- . - खगलितो.निप्पादितों रोमन्थंश्रर्वितचत्रेणं यस्मिन्नाश्रमे तमर॥ ५४२ 2

अम्युत्यितागिपिशुनरतिथीनाश्रमोन्मुखानू |. - . पुनान॑ पवनोदधतथ मराहुतिगन्धिमिः ४५३

.. भ्म्युत्यितांः प्रज्जलिताः। होमयोग्या इत्यर्थ:। ( समीदेष्ग्नावाहुतीजुहोति ) इति वचनात्‌ तेपामग्नीनां पिशुने; सूचकरेः पवनोद्धूतेः ।. आहइतिगेंन्चों, येपामस्ती- . स्याइंतिगन्विनः तेपमेशाश्रमोन्मुखानतिथीन्पुनानं पवित्रीकुर्वाणम कुलकमतश्शा .....

अथ यन्तारमादिश्य- घुरयान्विश्रामयेति सः .|

तामवारोहयतत्नी रथादवततार ५४ ॥| |

अथा श्रमप्राप्त्यनन्तर स- राजा यन्तारं सारपिम घुरं वहन्तीति धुर्या युम्पाः “४पुरो यड़की” इति यत्मत्ययः धृवदे चुर्यवोरेयवरुरीणा: संधुरंघरा:/ इत्यमरा।

<यॉन्स्थारवान्विश्रेमय विनीतश्रमान्कुर्विस्यादिश्याज्ञाप्यं तां पत्नी स्थादवारोहयदव-

सर्गः, ! | संजीविस्या टीकयोपेतम्‌ - पछ

- तारितिवान्खय चाेत्रतार विश्लमयः दति दस्वयाठे “जनीजूप्‌ ०” इति मित्दे “पिता * इसपर “दइिति हस्त्र: 4 दीघेपादे “मितां दस्व” इति सूत्र “वा चित्तविरागे! इत्यतो वा' इत्यनुवत्ये व्यवस्थितविभाषा श्रयणाद हस्वाभाव इति इत्तिवाए «४

तस्मे सभ्या: समार्याय गोप्न्रे ग॒ुप्ततमेन्द्रियाः

अर्हणामर्दते चक्रस नयो नयचक्लुपे ५५ : सभायां साधवः सम्याः। “सभाया यः,, इति यप्रत्ययः गुप्ततमेन्द्रिया ऋत्यन्त- नियमितेन्द्रिया मुनयः सभार्याय गोप्ने रक्तकाय। नयः शासमेव चतुस्तजावेदर्क ' प्रमाणं यत्य तस्मे नयचक्षुपे श्रत एवाइते प्रशस्ताय प्ज्यायेत्यर्थः “छः प्रसंसा- “याम्‌,, इति शत्प्रत्ययः तस्में गज्ञेडहुणां पूजां चर: पूना नमस्यापचितिः सप- 'या्रर्हिणा; समाः इत्यमर : ५५

विधेः सायन्तनस्यान्ते ददर्श तपोनिधिन्‌ अन्वासितमरुन्धत्यां स्वाहयेव हृविभु जम || ५६

ग्ज़ा सायन्तनतस्य सायंमव्रस्यथ “सायजिस्पु०” इत्यादिना ट्यूल्यत्ययः। विवेज॑पहोमायनुठानस्पान्ते्सने5डरुन्प्रत्यान्वासितं परचादुयवेशनेनोपसेवितम कर्मे- . णि क्त: उपसर्गवशात्सकर्म कत्वम्‌ “अन्वरास्पेनाम इत्यादिवदुपपयते तपीनिर्धि वसि- 8प्त। स्वाहया स्वाहादेव्या अयथाग्नायी स्वाहा हुतभुक्प्रिया इत्यमर: 'सत्या- सितं ह॒विर्भुभमिव ददर्श ( समित्पृष्पकुशान्यम्तुसद्नाइतपाशिक: जप होम चर कुर्वाणे नाभिवायो द्विनो भवेद ) इत्पनुटानस्य मध्येषभियादननिषेधादिभेस्ल्ते : इंदर्शेल्युक्ताम्‌ अस्वासन चात्र पतित्रताधम॑त्वेनोक्त नु फर्मारखेन विभेसन्त इत्ि कर्मणः समाप्त्यमिधानात्‌ «६ . तयोरजगृहतुः पादानाजा राज्ञी मागवी | तो गुरुगु रुपती प्रीत्या प्रतिननन्दतु:॥ ४७ मागधी मगधराजपुत्री राजी सुदक्षिणा सजा तयोर्टन्धतीयशिटयों:सादाओअ- शहतुः पदः पद झुत्रिरचरणोडसियार! इत्यमर: पादयहशमभिवादनम गुरपतली गुरुश्च कर्तारो सा तो सुदक्षिणादिलीपो कर्ममृतो प्रीत्या हरंग प्रतिन- नन्‍्द॒तु: आशीवदादिमिः सम्भावयाश्क्रतुर्यियं: ५५

तमातिथ्यक्ति वाशान्तरथक्षोभपरिश्रमम्‌ | प्रच्च कुशल राम्ये राज्याश्रममुनि मुनिः | ४८ ॥|

मुत्रि:। झतिध्यपमातिध्यम। धितियेश्ये/' इनि र्पाप्रत्ययः शामिश्यग्य शिया तथा शान्तों गपझेमेश यः परिश्रमः पन्‍्य से ते सपोत्तर। शाज्यमेटालदर नगद मुनि मुनिनुल्यमित्यथं: ते दिलीपं राज्ये कुशन प्र प्रच्पतिस्त शिप्मगरगमिस्य- त्तम | बयदि गज्यशरदः पुगेटितादिजन्तर्गहत्थाद्ाजशर्मशबबः, सपासयत्त समया-

चद्नः उप ननु शिव सप्स्वद्रेपु' इतच्युत्तगरिशेयाद हंणाद मनु: हयाम्परात्य-

टकफोशरर कह रोपसेतानि शमस्तानि रोड प्रसरगा पप्रमाप्यने हे पुर शझशप्टुफाश्रण्टों त्तपा खुटदा सपतुतान रमस्तान साश्ग्मिरगह्य्मण्यत |

हद. रघुवंशमहाकाब्यमू-- [ प्रथमः ..

: इति। तत्र ( त्राथर्ं छुशलं प्रच्देत्शंत्रवन्धुमनामयम्‌ वैश्य क्षेमं समागम्प शृद्रमारो- ग्यमेव चं ) इति मनुवचने सत्यपि तस्य शज्ञो मंहानुभावत्वादजाद्णोचितः कुशल- . परन एवं कृत इत्यनुसंवेयम अत एव्रोक्त, राज्यात्रममुनिम इति॥ श८॥ - हर हज |

अथाथवनिधेस्तस्य विजितारिपुरः पुरः-। अरथ्यार्मर्थपतिवाचमाददे वद॒तां वरः ४६

... श्र प्रश्नानन्तरं विनितारिपुरों विजितशत्रुनगरों वदतां वक्ता वरः अेठः “यतंश्र “ः निर्धारणम्‌” इतिं परी अ्र्थपतती राज्ञाउथर्व॑णो5थर्ववेदस्य- नि्ेस्तस्य मुनेः' पुरोड्ये- . 5ध्याम्रथादनपेताम “घमपथ्यर्थन्यायादनपेते”इति यत्प्रत्ययंः -वाचमाददे वक्तुमुप-... क्रान्तवानित्यर्थ: ' अ्रथर्वनिवेरित्यनेन पुरोहितकृत्यामिज्ञत्वात्तत्कमनिर्वाहकत्व॑ मुनेर- स्तीति सूच्यते यथाह कामन्दकः-त्रंय्यां दश्डनीत्यां -च कुशलः स्यात्पुरोहितः। . - अथवेविद्दितं कुर्यान्नित्य॑शान्तिकपोशिकम ) इतिआ.श६॥ | ता

उपंपत्त ननु शिवं सप्तस्वक्ष पु यरंय मे.

दवीनां मानुषीणां पतिहर्ता ल्वेमापदांस | ६०

, . -हैगुरो ! सप्तस्वक्षेपु स्वाम्यमात्यादिपु “स्वाम्यमात्यंसुदृत्कोशर्ट्रंदुगंबलानि च। 5 सप्ताज्ञनि' इत्यमरः शिव॑ कुशलमुपपन्न॑ ननु युक्तमेव। नन्‍्वव्रधारंणे | प्रश्नावधार- -.. . . शानुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु! इत्यमरः कथमित्यत्राह-यस्य में देंवीनां देवेभ्य-आगतानां:: - _दु्भिक्षादीनाम मंनुषीणां मनुप्यैम्य आंगतानां चोस्मयादीनाम। .उमयत्रापि, “तत- :._श्रागत/” इंत्यणू | “विड्ाणलू०? इत्यादिना छीपू। आपदा -व्यसनानां त्वें प्रततेहर्ता . वारयितासि झअन्राई कामन्दकः-हुताशनो जल व्यापिद भिक्ष मस्णं-तथों.। इति पंच्च- - विष दंव॑ मानुपं व्यसन ततः ॥? ( शआयुक्तकेभ्यरचोरेम्यः परेम्यो सजवद्ध भाव। पर्थिवी- .... पतिलोभाव नयणणां पदत्मनधा मतंमर ) इति ६० रा 22! 4, तत्र मानुपात्पतीकारमाह--- _ : आम जम 8, तब मन्त्रक्तो मन्त्रेदरात्प्रशमितारिमिः ।...*५ कट हम 0 _ प्रंत्यादिश्यन्त इव में दृष्टलद््यमिद्‌ः-शराः ६१ दूशात्पग्रेक्ष एव प्रशमितारिभिः | मन्त्रान्कृतवान्मन्त्रकृत सुकमपापमन्त्रपुण्येपु कृत:,, इति क्विंप तस्य मन्त्रकृतो मन्त्राणं स्रष्टः प्रयोक्तुतां तव मन्त्र: कतूमिः दृष्ट प्रत्यक्ष यछचर्य तंन्मात्र भिन्‍दन्तीति रृथ्लद्ष्यभिंदों में - शराः - प्रत्यादिश्यन्त इव | * वयमेव समर्थाः। किमेमिः पिष्पेषकेरिति निराक्रियन्त वेत्युत्मेष्ा। प्रत्यादेशों _ नियकृतिः' इत्यमर: त्वन्मन्त्रसामंथ्यदिव नः पोरुषं फलतीतिं भावः ६१ संप्रति देविकापत्मतीकास्माइ-- _

हविरावर्जितं द्ोतस्तवया विधिवदग्निषुं )

वृष्टिमवत्ति सत्यानामवग्रहविशोषिणास] ६२ ॥। हि. हे झोतः ! त्वया वि.घवद॒निष्वावजितं प्रक्षिप्तंदतिराज्यादिक कतू 'श्वग्रहों वष- .. प्रतिबन्धः “अवे ग्रहों वर्षप्रतिबन्धे” इत्यंज्मत्ययः।' दिश्वविंप तद्विधातेड्वग्राहव-

सर्गः १] संजीविन्या टीकयोपेतम्‌ १८

* ग्रहौ समी' इत्यमरः तेन विशों पिगां विशुष्यतां सस्पानां छृश्टिमवति। छटिस्पेर . सस्यान्युपत्तीवयतीति भावः अ्रत्र मनुः-( झग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिठते आदित्याजायते दृश्य 2स्जं तत्तः प्रजा: ) इति ६२

: पुरुषायुषजीविन्यो निरातक्ला निरीतयः |

यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुम्लद्म्ह्मवचंसम्‌ ६३

आयुर्नीवितकाल: पुरुपस्यायुः पुछपायुपस््‌ वर्षशतमित्यर्थ:। (सतायुंत पुरुषः) इूति श्रुत:। “अचतुरविचतुस्सु वतुर०” रृत्यादिसूत्रेणान्यत्ययान्तो निपातः | मदया: प्रजा; पुरुपायुपं जीवन्तीति पुरुषायुपनीविन्यः | निम्मतद्घा निर्भया: शातद्दी भूपमा- शक्का! इति हलायुधः। निरीतयो5तिवृष्यारिरद्धिता इति यत्तस्य स्वस्ध लादूबगयचस “तब ्नताध्ययनसंपत्तिरेव हेतु: बतांध्ययनसंपत्तिग्स्यितदतग्रव्नसर शते हला- युधः प्रद्मयणों वर्चो त्रद्मचंसम्‌ “तद्महस्तिश्यां बेस” इत्यच्प्रत्यय च्प्त्ययः (घति एफ्रिर- भाटध्मृपिकाः शलभाः खगाः श्रत्यासब्लाश्व राजानः पता इतयः स्म्गता:॥ ) ' इति कामन्दकः ६३

ल्यैद चिन्त्यमोनस्य गुरुणा ब्रद्ययोनिना

सानुवन्धाः कर्थ स्युः सम्पदो मे निरापदः ६४ ब्रह्मा योनिः फारणं यस्प तेन तद्यपुत्रेण गुरुणा त्वयंवमुत्तमकारेण बिन्त्यमान- स्थानुध्यायमानस्य श्रत एवं निरापदो व्यसनहीनस्य में संपद: सानुबत्थाः सानुस्यृ- . -तयः अभ्रविच्छिक्ना इति यावद | कर्थ स्थुः। स्युसवेत्यथः ६४ .... संप्रत्यागमनप्रयोननमाह-- किन्तु वच्चां तवतस्वामच्ष्टसट्शप्रजम्‌

मामवति सद्दीपा रनसुरपि मेदिनी ६४. ... फ़िंतु तवत्तस्पां वध्चां सतुपायाम्‌ | वधूननाया म्तुता चर इत्यमरः शांत सर- ऋयनुरूपा प्रजा येन त॑ मां सद्दीपापि। स्लानि सूयत इति स्लसूरति | “सत्लुद्विर८ शत्यादिना क्विपू। मेदिनी नावति प्रीणाति श्वधात्‌ रफ़्णगततिीत्यायर्थीपरे शादतन्ष प्रीणने रत्नसूग्पीत्यनेन सर्वस्लेम्पः पुत्रस्तमेव शलाव्यमिति सूचितम ॥६४॥ तदेव प्रतिपादयति-- नून॑ मत्तः पर वंश्या: पिए्डविच्चेददर्शिनः प्रकामभुजः श्राद्ले लवासंग्रहतलरा: ६६ मत्तः पर मदनन्तरम “पश्चम्पास्तसिल” पिशदविच्देदद्शिन: पिगददरानशििदेदन मुत्तेष्ठमाणाः बंशोड्धवा वेश्या: पितर: स्वपेस्यन्ययं पिदुमोज्ये बते संस्था संग्रदे तत्पसण आसत्ताः सन्‍्तः भाद पिवृवम शि पिठृदाने निवाय: स्यछाड्रार् सन्त आाखफत/ इत्यमरः प्रकामभुजः पर्याप्रमोशिनों भवन्ति नु्ते सत्यम | दिाम प्रवास परयप्तिममं हत्यमरः। निर्धना घापदन कियदुपि संएटन्तीलि भारः ६६

मतर दुलेभं मत्या नूनमावर्जितं मया पयः पृ: खतिश्वासे: कवोष्णमुपसुज्यते ६७

$

| इडढेंढ- 9 रघुवंशमहांकाव्यमू-ठ: [ मथमः-

:.. मत्परें मदनन्तरम.। “अस्यांसादितस्तेंरिक्शब्दाब्चृत्तरंपदाजाहियुक्ते” .इत्यनेन 7 पत्चमी दुलमें दुर्लम्यं मत्वा मयाउ्वर्जितं देत्तं पयः पूरे: विद॒मिः स्वनिःश्वासेदुःसजेः :-

'ऋवोष्णप्रीपदुप्णं यथा तथोपभुज्यते नृनंमिति तके |: कवोष्णमिति फुशब्दस्य कवां- - - « दैशः कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुप्णं त्रिपु तद्दति' इत्येमरः वी ६७ ४.

सो 5हमिज्याविशुद्धत्मो प्रजालोपनिमीलितः | _- . ::. प्रकाशश्चांपकाशुश्च लोकालोक इवाचल: || ६८

. £ इज्या यागः “ब्रजयजोभावि कय्पू” इति क्यप्पत्ययः तयां विशुद्धात्मा.विशुद्धद -. ... चेतन? प्रजालोपेन सन्तत्यभावेन निमीलित;ः कृतनिमीलन: सोषहम लोक्यत इंतिं.. - - लोकः लोक्यत इत्यलोकः लोकश्ञालोंकश्रात्रस्त इति लोकश्चांसावलोकर्चेति वा... .

... लोकाल्ोकरचक्रवालोड्चल इव. 4.लोकालोकश्चक्रवाल' - इत्यमर: : प्रकाशत इत्ति- - मकाशश्च . देवरंविमोचनात्‌ प्रकाशत- इत्यप्रकाशश्च -पितरशामविमोचनात 3: ... पिचाग्रचू-। अस्मीति शेष: ।. ,लोकालोकों5प्यन्त:. सूर्यसंपकाइहिस्तमोब्याप्त्या चच. : प्रकाशश्राप्रकाशरचेति मन्तव्यमर.॥-६८॥ दे

. . ननु तपोदानादिसंपन्नस्थ- किमपंत्येरित्यत्राइ-+ -+ .

लोकान्तरसुखं पुरय तपोदानसमुद्भवर्स वि | ही कद का 2

समुद्धवत्येस्मादिति समुद्भव-्क्रेस्णम |-तपोदाने समुझ्भवों 'यैस्य तत्तपोदानसंमुद्धर्व -

तयां: हीन॑ विधातमा कर्थ पर्यत् दूयसे [ हा सिक्ते स्ंवयमिव स्नेहांद्व॑न्ध्यमाश्रमवृक्तकंस | ७०:॥

रह यंत्पुएय तल्लोकान्तरे परलोके- सुख सुजकरम .) शुदवंशे भवा शुद्धव॑श्या ,संततिह्िं-. . '. परत्र परलोके इह:च लोके शमणे सखाथ ॥] “शमशातसख्ांनि चर . इत्यमरः - भवतीति शेपः ' मे आर हे 22 वर

है. विधातः | खष्टः तया संतत्या हीनमनपत्य मांम्‌ ।. स्नेहात्मम्णा स्वयमेव सि्त॑

असक्यपी्ड मगवन्नणमन्त्यमवेहि मे.। अरुन्तुदमिवालानमनिवारिस्य दन्तिनः ७१ |

हे भगवन्‌ ! में मंमान्त्यशण पटक णम अनिर्वाणध्यमजनरहितस्प ।.'निर्वारणं निंट तो मोक्षे विनाशे गजेमज़ने! इति यादवः दन्तिनों गंजस्य अरुमम सुदतीत्य-

रन्तुदं ममस्श्क्‌ हरणोड्स्तियामीममंरु:” इति अरुन्तुद तु ममेस्प्रक इति चामरूत ,

>विध्वरुपोस्तुइ:” इति लर्प्रत्ययः “अ्र्विउत्तृ०” इत्योदिना मुमागमः शालान

वन्पनस्तम्भमिव .। 'श्रालानं.वंन्धनस्तम्भें इत्यमरः अस्ा सोदुमशक्या पीढा,

दुःख यरस्मिस्तंदवेहि | दुःसहदुःखजनक विद्धीत्यर्थ: “निर्वाणोत्थानशयनानि त्रीणि गजकर्माणि! इति पालकेाप्ये (ऋण देवस्प योगेन ऋवीरां दानकर्मरणा संतत्या पिवलोकानों नो शोवयित्या.परिवजेत ) ७१ 3 "

....जलसेकेन वर्षितं वन्ध्पर्मफेलम वन्योडफलोज्वकेंशी च' - इत्यमरः श्राश्रमस्य-हंखक -... . हदृज्षपोतमिव। पस्यन्कर्थ ने दूयसे.न परितप्येसे ) “विधात्तरित्यनेन' समेयोड्प्पुपेक्स- .. : इति गम्पते ७० रु

संग: ] संजीविन्यां टीकयोपैतम |. श्र

तस्मृन्मुच्ये यथा तात संविवांतुं तथाहसि

इच््चाकूणां दुरापेधथें तदधीना हि सिद्धवः ७२॥

हैं तात ! तस्मात्पटकाद्णादथा मुच्ये मुक्तों भवामि | कर्मंशि लग तथा संवि- -

धातु कतुमहंसि हि यस्मात्कास्णादिष्वाकूणामिधक्ष्वाऋुवंश्यानाम तदाजस्वाइतुप्य-

णो लुक दुगपे दुष्प्राप्येष्थ सिडयस्त्वदधीनाम्त्वदायत्ताः एच्चाकूणामिति शोपे प्री “न लोकाव्ययनिठाखलथदूंनाम इत्यनेन छूथोगे पदीनिषेधात्‌ ७२

: इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः

' - ज्षणमात्रमृ पिस्तस्थी सुप्तमीन इव हृदः ७३ मि इति शज्ञा विज्ञापित ऋषिव्यानेन स्तिमिते लोचने यम्य 'स ध्यानस्तिमितडो जनों निरंचलाक्ष: सन्‍्तणमात्र सुप्तमीनो 5द इव तस्थी ७३

सो इपश्यत्मणिधानेन संततेः स्तम्मकारणम |

..भावितात्मा भुवो- भतुरथन प्रत्योधयत्‌ | ७४

: .स मुनिः प्रशिधानेन चित्तकास्यण भावितात्मा शुद्धा्तः कर्मों भुवरों भवन 'पस्य संततेः स्तम्भकारणं संतानप्रतिवन्‍्वकास्णमपर्यत्र | झवानन्तस्मेन द्प॑ प्रत्य- बोघयत। स्वाद्ट ज्ञापितवानित्यर्थ:। एनमिति “गतिवुद्दिपत्यवसाना धर” इत्यादि- नाणि कतुः फर्मत्वम्‌ ७४,॥

पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्वी' प्रति यास्वतः |

आसीत्कल्पतरुच्चायामाश्रिता सुरभिः पधि | ७५ पुरा पूरे शक्रमिन्रमुपस्थाय संसेव्योत्री प्रति भुवमुस्टिय झ्रास्यतीं गमिप्यनस्तय पथि वर्त्मनि फल्पतरुच्छायामाशिता सुगभेः फामघेनुशसोत्‌ | तप्र स्विनेत्ययशा नशा ततः क्रिमित्याह---

धर्मलोपभयाद्वाशी म॒तुस्नातामिमां स्मरन्‌

प्रदक्तिणक्रियाहाँयां तस्यां ख॑ साधु नाचरः,॥ ७६

ऋतु: पृषरम रन इति यावत ऋलतुः सरीकुसुमेडवि चा हत्यमरः पलुना निमि- सेन स्नातामिमां शज्ञी सुद्तियां धमम्यस्वेभिगमनलक्ञएस्य लोपादबंशायद्टर्य सम्भा- त्स्मसनध्यायन्‌ ( रद गो देवतं विप्नं घृत॑ मधु चनुप्पपम। प्रदर्टिणानि फर्दल 'विज्ञात्तांश चनस्पतोन्‌ ) इति शारसस्म्रदक्षिएक्रियाएयों प्रदर्ठिगापरणयीर्याया 'तस्यां भेन्‍्चां त्य॑ं साथु।प्रदक्षिट्ादिसत्कारं नाचरो साउरिलियाइसि। स्थारता हि विस्मसन्‍्तीति भाव: पदतुकालामिंगमने मल॒र “वात वंारानिगार्सी स्पोह्टयशारनिस्न सद्मा' इति। क्रूसणे दोपशाह पशादयारः-फाजम्तातां यो शपम्पः रागिपण « शछुति | घालगोघ्लापराेन ठिप्यते ना संशयः ) इति। यथा छ-णगरनातां

हि

से यो भायसिन्नियों मोपगरुठति | घोगणां चूगहस्पाणां दृष्पते माप संसार: ) इसित ग्रवजानासि मां यप्मादतस्ते नविष्यति | . मल्नचतिमनाराष्य परजेति ता शशाप सवा ७छऊ

२२. .. . : रघुवंशमहाकात्यमू- :: लय . - अम्मात्कास्णान्मामव्ानासि तिस्स्केरोवि | अ्रत: कारणान्मत्मसूर्ति मम संतति-: . मनाराध्यांसेवयित्वा. ते तव मज़ा .न. भविष्यतीति ,सा सुरभिस्त्वां शशाप शप - आक्रोश छछ के , - मी हक के कथ तंदस्माभिन- श्रतमित्याह-- - -... 5 इक

शापों त्वया र[जन्न च.सारथिना श्रतंः

नदत्याकाशगज्ञायोंः स्ीतस्युद्र|मदिर्गजे || ७८] ही : है संजन्‌ | शापस्त्वया न. श्रुतः सारंथिनां ने भुतः अश्रवणे हेतुमाह - क्रीडाथमागता. डद्ामानो दांम्न उदगता दिगाजा यस्मिस्तथोक्त आकाशगंडायां मनन्‍्दा- रन किन्या, स्रोतसि प्रवाहे नदति सति॥ छ८ . ... . 5४ -... श्रस्तु। प्रस्तुत किमायांतमित्यंत्राह-- .: ... .. | ./.: ४. इप्सितं तदवज्ञानादिद्धि सार्गलमात्मन: |

हि प्रतिबंध्नाति हि श्रेय: पूज्यपूजाव्यतिक्रम:-॥| ७६ हर तदवज्ञानात्तस्था :घेनोख॑ज्ञानादपमानांद्त्मनः स्वस्याप्तुमिश्मीष्सितं मनोरधम |: - -

अ्प्नोते! सन्नैन्तात्कर ईकारश्च - : सा्गल सप्रतिवन्ध विद्धि जानीहिं.। ,त्याहि। « :.. पज्यपूनाया व्यतिक्रंमोषतिक्रमणं श्रेयः प्रतिवध्नाति ७६ हिं गत्वा तामाराधयामि:। सा वा क्थ॑चिदागमिप्यतीत्याशा कतंव्येत्याहइ++ _ '.: हविषे दीघ॑सत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः | 8

अजन्नपिहितद्वारं पातालमवितिष्ठति ८० ॥|

हा सा सुरभिरिदानीं दीर्घसत्रं चिस्कालसाथ्यो यागविशेषो यस्य तस्य प्रवेतसो- . ' दविपे दघ्याज्यादिहविरथे -भुजड्भपिहितद्वारं भुजक्भवरुद्धद्वारं ततो दुष्प्रबेशं पातांलम-

घितिछंति पाताले तिउत्तीत्यर्थः “अविशीब्स्थासां कंमे”? इंति करमत्वेम्र रत: . तह का गतिरित्यतं आह--+ ... .. अल डा

सुतां तदीयां सुरंभेः कत्वा प्रतिनिधि शुचिः आराधंय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा ८१ ॥| है तस्याः सुरमेरियं तदीया तां सुतां सुसभेः प्रतिनिधि कृत्वा, शुच्िः शुद्धः। सह...

पत्नया, वर्तत इति सपत्नीकः सन्‌ “नद्युतरुच» इति कप्पत्ययः आयधय हि

यस्मात्कारणात्सा प्रीता तुझ सती. कामान्दोग्धीति कामदुघा भवति “दुहर कब्घश्व,,. . ही इति कप्पत्यय; घादेशरच ८१॥ के इति वादिन एवास्य होतुराहुतिसाधनम्‌

/ .. श्रनिन्‍्धा नन्दिनी नाम घेनुरावइते वचात्‌॥ ८दश॥ _ 7... . .इति-वादिनों वदत एवं होतुहवनशीलस्य ।. “दम? इति दुनन्‍्प्रत्ययः अस्य मुनेसहु-- तीनां साथनं कारणम्‌। ननन्‍दयतीति व्युत्पंत्या नन्द्रिनी नामानिन्‍्थाडगर्शा प्रशस्ता

5 (ः

घेनुवनादावदते प्रत्यागता ( अ्रव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिडेहिं लक्षणम ) इतिः

भाव: मर

श्षर्गः १] संजीविन्या टीकयोपेतम्‌ | श्३

.- सम्प्रति बैनुं विशिनष्टि--- गा हा ललाटोदयमासुरन॑ पत्लवलिग्घपाटला [ विश्वती खेतरोमाह्ः सन्व्येव शशिन नवम्‌ || ८३

पछ्च्रवत्‌ स्िग्धा चासों पाटला - च। सन्ध्यायामप्येतद्विशेपर्ण योज्यम हलाट . ठदयों यत्य ललादोदयः | तथाभुग्नमीपद्कम्‌ आविद् फुटिफ भुग्न॑ बेप्धितं वकमि- स्यपि! इत्यमरः “ओ्रोदितरशच” इत्ति निछातस्थनलम | खेतशोमाण्येवाइस्त घिध्रती . नवं शशिनं विश्वती सन्ध्येव स्थिता घरेक॥

भुवं कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावशथादपि

प्रस्नवेनामिवपेन्ती वत्सालोकप्रवर्तिना | ८० कोप्णेन किल्निदुप्णेन “कर्व चोप्णे!” इति-चकारात्कादेश: अवभ्यादप्पवभ- थंस्नानादपि मेध्येन पविर्रेण। “पूत॑ पवित्र मेध्यं च' इत्यमरः | वत्सस्पालोफैन प्रदर्श- मेन प्रवर्तिना प्रवहता प्रस्तवेन क्षीराभिम्यन्दनेन भुवमभिवर्षन्ती सिश्चन्ती कुण्टमि- चौघ आपीन यत््याः सा कुण्डोध्नी “ऊपस्तु कलीवमापीनम्‌ इत्यमश/ | “ऊपसों 5नछ,, सत्यनझदेशः “बहुब्नीदेरघिसों डीप” इत डीप्‌ ८४ रजःकणे! खुरोद्व तेः रफ्शद्धि्गात्रमन्तिकात्‌ तीर्थाभिषेकजां शुद्धिमादवाना महीक्षित: || ८५ , खुरोदतैरन्तिकात्समीपे गाज स्परशद्धि: “दृसस्तिकार्थेभ्यो द्वितीया इत्ति वैकासत्पश्नमी रजसां कणेः | महीं क्षियत ईंट इति महीक्ित्तत्थ तीवामिप्रेकेंग ज्ञातां त्ीर्योमिषेफनाम्‌ शुद्धिमादधाना झुवरिणा एतेन धायत्य स्नानमुत्त्म्‌ दर्त थे

मनुना-( अआ्राग्नेयं भस्मना स्नानमवगाण तु बारुणम श्रापोहिष्ठेति थे आए बायः गोसन: सख्त. ) इति झर

: तां पुण्यदशनां ृष्ट्वा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः याज्यमाशंसितावन्ध्यप्राथनं पुमरत्रवीत्‌ | ८६

निमित्तज्ञ: शकुनज्षस्तपोनिधिबंसिष्ठः पुण्य दशशां यस्पास्तां ता पेनुं धप्टया झाशंसितं मनोरथः नपुंसक्ले भावे क्त:ः तत्रावन्ध्य सफल प्रार्थनं यसप नम अबन्ध्यमनो रधमित्यध: योजयितु योग्य याज्य परम पुनम्त्रदीय ८*ई

अदूरवर्तिनी सिद्धि राजन्विगशयात्मन उपस्थितेयं कल्याणी नाम्नि कीतिंत एय यव्‌ ८७

हैं रनन्‌ ! झात्मनः कायस्य सिडिमदुातिनी शीघ्रभाविनों पि घविशि घथा- स्मात्कारणात्कल्याणी मसलमृर्तिः “बद्ादिभ्पश्च"/ इति दोष पे पेदूनाम्नि कीर्तित कथिते सत्येदोपस्थिता ८७ न्‍

वन्यवृत्तिरितां शस्वदात्मानुगमनेन गाय विधयामभ्यसनेनेव प्रंसादयितुमहसि ८८

२७ ४... रघुवेशमहाकाब्यमुज 7... [अथमः

.. बने भव॑ वन्ये कन्दमूलादिक वृत्तियहारों यस्य तथामृत; संव्‌ ईसा गां शब्व- .. : त्सदा आपसादादविच्छेदेनेत्यथ: आत्मनस्तंव कतु: अनुग्सनेनानुसंस्णेन अम्यास- - नेनानुटातुस्म्यासेन विद्याभिव प्रसादयितुं प्रसन्ां कतुमहसि रंफ ३४ . गवानुसरंणप्रेकारंमाह--- प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथा; स्थितायों स्थितिमाचरेः [

निषंण्णायां निषीदास्यां पीताम्मसि पिविरप: ॥-८८

.. छआस्पां नन्दिन्‍्यां प्रत्वितायां . प्रतिल्‍्ठेधा: प्रयाहि. “समवप्रविभ्यः स्थः”? इहत्या> -

... त्मनेपदम स्थितायां निरत्तगतिकायां स्थितिमाचरे: स्थिति कुरु:। -तिप्लेत्यर्य:॥

. नियण्णायामुपविष्ठयां निवोदोषविश विध्यर्थ लोट पीतमम्भो यंया तस्याँ पीता-

म्मसि सत्यामपः पिवे; पिच. झ६ ॥:* 5 | वधभक्तिमती चनामंचितामातपोवनात्‌ |

प्रयता प्रातरन्वेतु साय॑ प्रद्युदर्नजेदपि || <०॥। हे

-..... वधू्नायां भक्तिमती प्रयता सती गन्धादिमिरचितामेनां गा प्रत्तरातपोव॑नात # -

. .. आड मर्यादायामर | पदढ्यें चेतव। अन्वेलनुगच्छतु सायमपि अत्युद्धजेत्मयुदच्छेत +.

- विध्यर्थेलिक॥६०॥ |

.... डेत्योप्रसांदादस्यास्त्व परिचर्यापरी मव |

अविभ्नमस्तु ते स्थेया: पिंतेव धुरि पुत्रिणाम्‌ || 4१

' “इल्यनेन - प्रकारेण. खंमाप्रसादास्प्रसादपयन्तेंम : आइमर्यादामिविध्यों:?

##.

.. #व्यंस्प वेभाविकत्वादसमासत्वम् अस्या-पेनोः परिचर्यापरः शुआपापरों भर्वते तवा-

..._ .विन्‍्न॑ विव्नस्यामावीडस्तु- व्यय विभक्तिसमीपसंग्गद्धिवदध्यंामांव०” इत्यादिना-

“. थाँभावेधष्च्ययीमावः- पित्ेव. पुत्रिणां सत्युत्रवतों . प्रशांसायांमिनिप्रत्ययः घुर्ये

-.. स्वेयास्तिप्ठे: आशीरतथे लिए “एलिडिक इत्पकासस्यकारदेश: लत्सदशों भव-: ' ्पुत्नोउ्स्त्विति भाव:

तथति प्रंतिजग्रांह प्रीतिमान्सपरिग्रह: )

. आदेश देशकालज्ञः शिष्यः शाशितुरानत। <२ रो देशकालज्ञ। देशोडग्निसंनिधि: कांलोडगिहोत्रावआनसमयेः विशिष्देशकालो-- -- : त्यन्नमापे ज्ञानमव्याहतमिति जानन्‌ श्रत एव प्रीतिमाश्शिप्योष्न्तेत्रासी राजा सपरि- . ग्रह: सपत्नीके:। पलीपरिननादानंमूलशारपा:परिय्रह्म: इत्यमर: श्रानतो विनयनम्र: 2 सन्‌ शासितुर्गुरोयदेशमा्ञ तयेतति प्रतिजग्राह स्वीचकार ॥-६२ |

शथ प्रदोष दोपज्ञः संवेशाय विशीम्पतिम | सूनुः सूनतवाबष्टविंससजो दितश्रियम्‌ [| <३॥ - - अधथ प्रदोगे शत्रो दोपज्ञों विद्वन्‌! 'विद्वान्विपश्चिदंपत्र: इत्यमरः सूवतवाक्‌

सत्यप्रियवाकू प्रिंये सत्यं च॒ सूदत् इति.इलायुव: सप्ड: सूनू॑श्रपुत्रों मुनि; खनेन प्रकृतकार्यनिर्वाहिकर्त सूचयति उद्दितिश्रिय विज्ञायत्ति मनुनेश्बर्ख “दो विशें _

सर्गः ] संजीविन्या टीकयोपेतम्‌। २५. ब्रेस्यमनुजो? 'इत्यमरः संवेशाय निदाये स्पानिंदा शायत स्थापः स्वप्नः संयेदा इत्यरि' हत्यमरः | विससर्माज्ञापपामास ६३

सत्यामपि तपः सिद्धो नियमापेक्षया मुनिः | कत्यवित्कल्वयामास वन्यामेवास्व संविधाम | २०

कल्पविद्व॒तप्रयोगाभिज्ञो मुनि: तपः सिद्धी सत्यामत्रि। तप्सेव रामयोग्पा हारसम्पादनसामर्थ्ये सत्ययीत्यर्थ:। नियमापेक्षया तद्माप्रभत्येव स्रतच्यपिणया अम्य गजो वनन्‍्यामेव संविवीयते5नयेति संविधाम्‌ छुशादिशयनसामग्रीम “शान * श्चोपसरें? इति कमत्ययः “अकतरि कारके संजायाम” इति करमांग्रमस्वम। कल्पयामास सम्गादयामास ६४

निर्दिष्ठां कुलपतिंना प्त पणशाला- मध्यास्य प्रयतपरिहद्वितीयः तब्छिप्याध्ययननिवेद्ति|वसानां

संविष्ट: कुशशयने निशां निनाय॥ <५.

पे राजा कुजपतिना मुनिकुलेश्वरेण वशिप्छेन निर्दिों परणुशालामध्यस्यावि5 तम्यामविटानं कृझेत्यथं:। “अधिशीट्मथासां कर्म दृत्यनेनाधार्सम्प प्रमन्झ।

पंगि द्वितीया प्रयतों नियतः परिय्रह: पत्नी द्विंतीयों यस्येति से तभोत्त:। कूशानों शयने संविष्ट: सुप्त: सन्‌ तत्य वशिव्स्य शिडष्याणामध्ययनेनापरगर बेई- पःठेन निवेश्तिमवसान यदत्यास्ता निशा निनाय गमयासमास। क्परराजरे ड्ययने सन्‌ -+० ( निशान्ते परिश्रान्तो ब्द्माधीत्य पुनः स्वपेत )।॥ ( ने आपरभम्भीय एस म्पपेत् ) इते गोतमरच प्रहर्षिणीटतमेसव 4 तद॒ुत्तम-( मनी झो गरिसेशगायति ' प्रहर्षिणीयम )॥ ६५

हति भीमह/मदोपाध्यायक्राजननाचलप डिनाथ सरिति रखितया संनीधिनोंठ माहपदा

व्याझ्ययः सनेतो महाकविशीकालि दा सकती स्घवंरों महाझाएये वबसिठाश्षमाभिगननों दाम प्रधमः रे:

3/£ ब्रा टी ॥4 2834

कः रे धर 4 4

पु #:(

2 घर

ट्रट्थ

कि

शल . - “रघुवंशमहांकाव्यमू- - 7. द्वितीय.

लताप्रतानोद्अथिते: केशरधिन्यघंन्वा विदचार दोवमू | “7

-. रक्ञांपदेशान्पुनिदोमधेनोव॑न्यान्विनेष्यनित्र दुष्टसत्वान

लतानां वह्ठोनां प्रतानेः कुटिलतन्तुभिरुदयथिता उन्नमय्य ग्रथिता ये केशास्तेस्पल- . - क्षितः इत्थंपृतलक्षणेः इति-ठुतीया राजा अविज्यमारोपितमौच क॑ घनुर्य॑त्य . सो 5घिज्यवन्ता सन्‌ ।' “बनुवश्र!- इत्यंनआदेशः मुनिहोमधेनो:- रक्षापदेशादक्षण व्याजात ! वन्यान्वने भवान्दुश्जन्तून्‌ |: द्रव्यासु व्यव्तायेयु संचम्रल्नी तु .जन्तुपु. इत्यमर! विनेष्यन्शिक्षयिप्यन्निव दावं वनम ।. 'वने च॑ वनत्रह्यों दंव़ दांव इहेग्यते इति. यादव! विंचचार बने चच्ारेत्यथे: द्िशकालाओ्वान्तव्या: कर्म्तज्ञा ह्कं्-, णाम्ग! इति दावस्य कर्मेत्वस ॥'८ |

- विछंट-? इत्यादिमि: पदमि: श्लोकेस्तप्य मंहामहिमतया द्रमादयो5वि राजोपचार चक्रित्याहइ-- *... * विस ष्टपांश्वीनुचरंस्य॑ तस्य -पार््वेद्र मां: पाशभत समस्ये |

.“ उदीरियामासुखिन्मदानाम|लोकशव्दं वयसों विरेवे: ₹.॥ « . विष: पोरश्वानुचराः पाश्वेवर्तिनो जना येने तस्य | पाशभर्ता. वरुणेन समस्य .. तुल्यस्य श्रचेता वरुण: पाशी' इत्यमरः। अनु भावोड्नेन सूचितः तंस्य राज्ञ: पार्व योद्र मा: उन्मदानामुत्केटमंदानां वंयसां खगानाम ।. 'खगवाल्यादिनोवय:? इत्यमर: ।- विराव: शब्दे: आलोकस्प शब्दें वाच्रकमालोकयैति शब्द जयशब्दमित्यर्थ 'आलोकों - जयशब्द:ः स्थात' इति विर्वः | उंदीस्यायासु खिवदब्निव इत्युटयक्ा 8

मस्तयुक्ताश्व मरुत्सखाम तमच्यमारादाभेव॒तमानम्‌ |

अवकिरन्वांललता+ प्रसूनेराचारलाजेरिव पोरकन्या: || १० ॥| मसर्त्मयुक्ता वायुना प्ररिता बाललता आगत्समीपे5मिवर्त मान म्‌ ।आरादूदूरसमी - पयो:? इत्यमर:) मरुतो वायोः सख्ा मरुत्सेजोडग्नि: इवाभातीति मरुत्सखामम “ग्रातश्चोपेसगें? इति कप्रत्ययः अच्य पृज्य॑ त॑ ट्िलीपं प्रतुन: पुंग्पे: पोरकन्या पोशंश्च-ताः कन्या आचाराधेलजिरि अवाकिस्त्‌ ।. तस्योपरि नित्षिप्तवत्य इत्यर्थ: ।. : संखा हि सखायमागतमुपचस्तीति मात्र: १० .। धनुभ तो उप्यर्य दयाद्रभ[व॑माझ्यातमन्तः) करणेविंशक् विलोक॑यन्त्यों वषुरापुरद्णां प्रकामवित्तारफर्ल हरिएंयः ११॥ / धनुभ