मालिक-“्रीवेकटेश्वर” स्टीम-प्रेस, बम्बई:

=

चि

पुनरमुंद्रमादि सर्वाधिकार “श्रीवेडुटेश्थर” घुद्रणवन्त्रा्याध्यक्षाणीन Š

m w“ 2 422 DOERR DRT

हि 5) j I C Net

NOTAN ESCA TSE

+ का पपया LD rao rd ly ते LF m

हठ Duets क्ल SE RI

q हल 7 wanaq ya रड 4 Z

एक SEP É क्र, / Te vs TE, 21222:

Te TT क्य CTA १70४0 22 हर हर n ५१. १०४ कट |) 7472 Nro Po, ra 4) 1 BE, DT 6 Ji te PN ñ Z I z 5 (2४ रट 2 ii शश AD Z; 2: u n ç Fi ¢ 7 Z72675 ही dg i 02,020 १9 2222 |) ८1६ 6 ८2222: PP 22 ४४८८ x HH pe Teg hi, rg /१/ / 4 Š

HS ‘hi i शर ir

१७ १४१ कॉफी 2 vy 0200707000 7272 Be / 7” ४, Hy 7000004200

/१ En

2222 x

i 20 Fs, 22222 i HA 422

ट्ट Aw Z: ss टप i 722712 / A “हट, GE) prs ar ete

1 गभ

qt da Fryar MTG PNY 0 0101 FA " I f | u = | 4000) ४९ rt ५] i FF birdy Men Ue T: n ; 0010 wei 141. 110 beak 2121 07 शा त, a ४4०५ i | . | |

“assay सवाई $ e ? 1 OST, Fo ES eG } 9” लन 2 TNI ह्ण

Ú ५] d ' h 27 नि, % P: x : . + ü is: ` 4) Be I करतत tinh 400 यति t

| ik: hea

10 (४ १४५ 1 i) 180 टी a

A १6, हु की Z gp i १८४ BT £ 4 (१५४११४१५६३ ४01 000001) 107 Te Ld or fy Hike |, ह. ७४४४८ U rf Ci | À i | w EF Rd SN ea की ष्र १९६, (१ er A gd CH U

bd £ Jr (ya री

i प्र "J a हर i

i] fl

अथ विज्ञापनपत्रिका

स्वस्ति श्रीमत्सकलविषुलजगन्महाउम्बरबिरचनम्रयासव्यासविन्यासानुग्ासकार्य- घुयवयसमुत्पाव्मानमानाहीनशास्रपारावारपरपारतीरतरणकरणचञ्चुकञ्चुकी भूत पीरेमीतविरहितमतिमत्तनिगदितमहानुभावत्वपरमघुरुषावंधानानैरतत्वमभति गुण- कदम्बजवाटनिङुञ्जमध्यरज्ञितमञ्चुशुञ्जीन्मठिदनिङुरम्वायमाननानारसिकजनरस- नारसनरसितजोघुष्यमाणापरिमाण कीतिपत्यक्षशीतद्युतिम[तिविततप्रसन्नतापादकदी- पिनिराशीकृतसीर निर्धिद्रिजराजनिधानोदयेषु समस्तविद्याविरोधसौविदद्वेषु पुनरपि समस्तानवद्यवद्वबेदविद्यानिरस्तरघोषपोषप्रोषितवदुदोषेपु विग्रवर्येषु पुनःस्वल्पाध्य- यनसञ्षायमानाविवारद्पभारानुकृततलस्पृष्खलखलायमानजछव्यापारेषु,न्यायव्याक- रणमीमांसवेदान्तशुद्ध न्तर्परिचरणपरिचारिकीमूतविशुद्धबद्धिवद्धवरवणिनीषु Qz जनेषुनीचेस्तनाभिधानस्य मे शतशप्रणतिपुरःसरं प्रा्थनाःसमुट्टसंतु भोःपेडिताईइइ हि खड ब्रह्माण्डमण्डले वर्णर्मकर्मणां सुरार्मणे चिरन्तनसमयमनुसृत्यापि Qe विष्णुविशवेशवर विदेहतनयाहृदयसरोवरमरालप्रभति देववरकण्वगीतमवाल्मीकिवाढ- खिल्यादिमहाषैवर्यावीचीनजयसिंहप्रभतिमहीपालिधमाथकारिभिर्जातिपुडुवेश्व वर्ण- संकरोमाभूत्तेन लोको मावसीददित्येतदथ देशग्रामतीथक्षेत्रेषु जञाह्मणानां जातीस्तनिर्व न्धास्तत्सेवकांस्तद्वृत्तीयथान्यायं प्रणीय प्रकल्प्य सवकालमव्याहतं समनुवर्ततादैति व्यवस्था चत्र पृरन्तु-पिकरालकाढैकालकखालेन तत्कृतज्ञातिमर्यादावसन्तमाधवी- ठता चेच्छिद्यत इति समवलोच्य पस्मकारुणिकश्रीमद्रेदव्यासेन समस्तपुराणेषुं वर्णे धर्ममयाँदा यथावकादमनुमरवेशयाश्वक्रे यतोऽयं जनो लब्धप्रतिपात्तिभूत्वा स्वोत्पसि स्वधम स्वकतव्य सुखेन जानीयात्ताद्रदनुसरेच.।

अत्र खडु मया भूयसा परिश्रमेण, स्थलप्रकाश श्रीमालपुराण ( कल्याणखण्ड )

ह्योउपुराण ( धमारण्यमाहात्म्य ) मेवाडपुराण ( एकलिंगिक्षेत्रमाहात्म्य ) डोलपुराण ( कण्वाश्रममाहातम्य ) हिंगोलपुराण ( हिंगुलाद्रिसण्ड )

(२)

प्रभातिग्नन्थान केद रमठयपुष्करोत्कटमिथिलागयादिमाहात्म्यान, नुष्यविरवितः ्राकृतामाकृतपृषोतिहसम्रन्यां्चसमाठोक्यविरचितोऽय ग्रन्थ एतद्ग्रन्थावर्चनग्रया हारम्भप्रयांजन अस्मन्समर्य आर्यननाःस्वस्वप्रप्चनिवाहिङ्यग्रतयाऽऽठस्यम्रताषाः बस्वत्ञातिगोत्रबिचारम्रतिपादकग्रन्यावलोकनमोष कुबान्त किंपुनरन्येषाम कि स्वज्ञातिकुटभेदाववोधनं मनष्यत्वावच्छिन्रसकलजात्यतिक्रांतानामस्माकमवश्यसप- क्षितमिति पुराणवचनानि प्रचोदर्यति यथाचोक्त आचार व्यवहार प्रायश्चित्त विशेषतः ज्ञात्वा ज्ञातिविषेक ठु इज: पूल्यत्वमहति ॥” इति तथाच सह्याद्रखण्ड “क्वाह कोऽइंकुळं किं मे संबंधःकोड्शा मम।स्वस्वघमा डप्यत तहाँव॑ Tana as ॥१॥ नारदो अह्मचीजाय मम चेत्यूचिवान्बुधः तथा q s q— द्विजन्मानों भवेयुःस्म स्वात्मवृत्तांतवेदिनः॥आत्मनो ज्ञातिवृत्ततं यांन जान सन्पुमान॥ज्ञातीनां समवाया पृष्टः सन्मूकतं भजेत्‌ स्वजातिपूर्वजानां यो विजानाते सेभवस संभवेतुं्लीपुत्रसरृःपितवेदकः। गोत्रमवरशाखादगात्रदवतसप्रहस्‌ ।स्थापनास्था नतादात्य स्थापकस्यादिलक्षणम्‌ आत्मनः सवबत्तात बिज्ञेयोमद्मादरात्‌ गनि” झाखावर्टक ज्ञातिअवरशर्मकस्‌ देवीं गणपतिं यक्षं नव जानाते वाडवः इत्यादीनि ग्रमाणानि स्वस्वधमंजातिगोत्रकुलानामवइयकतव्यताक्ञानमचादकानि जागरूकाणि सन्ति तस्मान्मनुष्याणां स्वर्वज्ञातिज्ञान 1वंशेषतःकन्यापुत्रव्यवहार*- पुरःसरगोतरवेशवृद्धिम्र्त्येहरोकिकपारलीकिकासण्डश्ुखावाप्तयऽवश्यसपाद्‌नायतया पर्थवस्थितामिति मयाविचार्य नानाविधपरिश्रमसन्दोह विराचितोऽयं आह्मणोत्पत्ति- मार्तण्डनामा ग्रन्यःसहदयहृदयाह्ादकीमूतसन्जरित्रपवित्रकीतींनां विद्वज्जनानां पुरतः, पुष्पाञ्जटिरिव विकीणीः स्वस्वेष्सितनजातिज्ञानप्रसूनग्रहणाप्राणेन सततां प्रमोदं संविध- त्तांतमाम्‌ अत्रत्यविषयाश्च विषयानुक्रमाणिकायां प्रदशिताः सन्त्येव ते सुधीभिः रवघेया विधेयं तदवलोडनमिति भूयोभूयः मार्थयामे

ज्योतिविद्वेकटरामतनूजन्मा हरिकृष्णशमा.

थुच्लांकाः ३लो?०

२० ३१

११

- -११

विषयाः

eee 220

मंगलाचरशम्‌ ,

पूर्वाध्यायावेषयवणनम्‌

छथ परिभ्राषाप्रकरणाम्‌

आदी ब्राह्मणस्यएकाजातिः

१४ दृशवि धब्राह्मणेभ्यश्चतुरशीति-

ब्राह्मणा जाताः १५ गोबशून्यज्ाह्मणाः १६ ग्रथ दशविधत्राह्मणनामानि १८ चतुरशीतिद्राह्मणनामानि

५० सामान्यदेशादिनातरकब्राह्मण-

नामाने

५४ सामान्यश्राह्मणाः -स्वेस्वे देशे पूज्यते नान्यत्रेत्याह

५७ उपत्नाह्मणनामानि

५६ द्वादशविधवणिजः'

५६ सर्वम्पऔदीच्या उत्तमाः सर्वे कान्यकुन्मत्राह्णा*

५७ श्राद्धयज्ञादिषु वज्यंत्राह्मणाः

५८ कोकिणवणेनम्‌

५९ मध्यदैशप्रमाण तत्ररपादेव- ब्राह्मणाः

६४ भ्रभक्तनि दय जन वणनम्‌

६५ कर्णाटककों कणतेळं गद्रवि इदे- शस्थितजञनस्वभाववर्णनस्‌

६६ पं चक्ोंशात्मकदेशाचारभदव- णनम्‌

६७ केद्विंमेदेवप्रतिष्ठा कार्या तदाइ

६८ खवत्राह्मणानांतामान्पतः स्व" भाषवर्णनस्‌

७४ दुशब्राह्म गनिदा कार्या

८१ देश धर्माधर्म विवे चना

९० घ्रथब्राह्मणदोषोद्घाटनस्य निंदाकारणस्य निषधः

९३ ग्रन्नाह्मणलक्षण तेभ्यो दाने ग्रनिष्टफर्क चाह

९९ अत्राह्मणाः षड्विधाः

विषयाः

ee यायालय 2

RR SNCS er i ता x * क्‌ पुष्ठांकाः १ज्ो० -_ `Y x 4 —— a

१२ १०२ शूद्रवदूद्विजाः बड विधा: ११ १०३ स्वभावपरवेत दशदि पह्राहाण- नामानि १) १०४ जातिसात्रन्राह्मणप्रशंता १३ १०७ स्वजातीयाचारय गश ता ! १११ स्वजातीयाचार्यप्ररसाएवादः ११३ सत्पातब्राह्मणङक्षणम्‌ १४ १२१ सत्पातरत्राह्मणपरीक्षा १५ १२५ दानफलम्‌ १२६ ब्राह्मण्ुवलक्षणानि ' १५७ कुळनिरोक्षणप्रशंसा १२८ अकुली नसस्कुली लक्षणा नि १६ १३७ वृद्धोक्त्या कुनाकुल निरीक्षणे sq TIT: १७ १४४ ब्राह्मण।दिच तुवर्णधर्माः १९ १५४ स्व त्ञातीय उत्त पपुरुषस्पद्धेष कु ˆ तितत्र प्राचीने सदष्टांत पसा णम १५७ ज्ञातिभयमवश्यंभा वनी यमित्याह २० १६२ ग्राह्मणाध्यक्षत्वनिदा ततर कथाच ३२ १८२ ज्ञातिज्ञानप्रशता १८३ ज्ञात्युत्पत्तिज्ञानम वदय कर्तव्य त- राह १३ १९५ गोत्रादिनवपदार्था ज्ञेयाः Y १९६ अथ ज्ञाति शब्द स्पार्थ: २५ २०८ गौडद्र विडब्राह्मतानां मियो भो- जमनिणेयः .. . २७ २३० वशिकशब्देन शू दत्व वश्यत्वं वा तत्वि्णवः २८ २३९ वणिःस्वसुखेतैद वेरयत्देप्रति- पादयति तत्र कळिदोष एवेऱ्याइ २२, ३४३ वशितां शा. शब्द ग्योजवम्‌ ३० २४५ शा्रदरूढिबेछी यसीत्य स्यनिणेयः ३१ २४९ दुर्गादत्तकथ। ३२ २५० देशा चारङल'चारत्ञात्याचार- विचारः

i

(४)

ष्कः के a

त्रहझमणात्पात्तम

तिता ~ वला ——

३३ २५३ ब्राह्ाणाः कमनिष्ठितायत्तरोत्तर श्रष्ठव्वम्‌ f २५६ कर्मभिरेव व्णविभागे प्रमाणव- चना भागवत भारतं वखिष्ठगीता सद्धमसुचे मः ३५ २७६ ब्राह्मणवर्णस्थ पेच लक्षणानि न्यानि ३८ २९५ कमभिरुत्तमो हीनां याति हीन उत्तमतां याति तद्वाक्या ४० ३१३ चतुवर्शानां केन कर्मणा ज्येष्ठत्वं तदह श्रतिश्च ४१ ३१७ ब्राह्मंशस्य सत्यभाषणमेव मुख्य धम इत्याहृ श्रति ४२ ३१८ कर्मभिरेव वर्णप्राप्ती प्राचीन दृष्टांतानि ४४ ३२२ देवब्राह्मणढ क्षशमु ३२३ सुनित्राह्मणळ इशम्‌ ४५ २२४ द्विजब्राहयाळक्षणम्‌ ११ ३२५ राजन्राहमणळ्णणम्‌ ३१६ सदयब्राहणलक्षम » ३२७ शूद्रब्राह्मणलक्षम्‌ ' ३२८ मार्जारब्राह्मणलक्ष णम्‌ ३२९ कृतध्नत्र।हाण छक् शाम ३३० म्ढेनछन्राह्मणटक्षएम्‌ ३३१ चांडाज्षब्राह्मणलक्षणम्‌ २३ ब्राह्मणस्य द्वोद्वश महाव्रतानि ४६ ३३३ सरपुरो दितल्पणम्‌ ४७ ३३५ वर्तमानकालिकासतपुरो दितल्ञच ३३६ मृखन्राह्मणनिदा ४८ ३४३ ब्राह्मणमहिमा ३४६ ब्राह्मणब्राम्नि अध्ौविकत्पा ४६ जीवो ब्राह्मणो भवति ४९ ३४७ देरो ब्राहणो भवति ° ३४८ वणो घ्राह्मणो भवदि ३४९ ग्रायुष्येन ब्राह्मणो भवति ५० ३५० जात्या ब्राह्मणो भवति ३५१ पांडित्येन ब्राह्मणो नभवति ३५२ इष्टापूत्तघर्म ब्राह्मणो नभवति

+ 11

ki

33

[तण्डाच्यायविषयानुक्रमणिका

—— .

पृष्ठांकाः उः ए, घे 1:

५० ३५४ ब्राह्मणलक्षयाम्‌ ५१ ३५६ व्राह्मणस्य मळ सध्यावदनम्‌ ' ३५६ चतुरशी तिबाहशणज्ञ!तिना० ' ३६० ब्राह्मशलचक्षणम्‌ ५२ ३६८ स्वकमंत्यागिन शत परिमाषाध्रकरणस्‌ ५३ औदीच्यसइखब्राहाशोत्पत्ति: ६४ गोत्रावटेकचक्र सिद्ध पुरत म्प्रदा- येना 1? सीयोरलंप्रदायिनां गोव्रावर्ट-

म्‌ ८० ११० ओदीच्यानां हीनभेदा ८१ टोलकियोदौच्यब्राह्मणो त्पत्ति

८४ योदशपदकोष्ठकम्‌

८५ २५ उपपादश्भेदकथनम्‌

८६ अथ श्रामालब्राह्मणी- त्पात्तमकरणम्‌ ॥४॥

९८ १२४ कलादधागडक्राह्मणात्पत्ति

९९ १३८ श्रीमाकिपौरतालवशणिगत्पत्तिः

१०० १४९ पठवाज्ञाग्युत्पन्नि

१०३ १८३ विवाहमध्ये कुल दीपविधानस्‌ः

१११ ०;्ीमालनित्राह्मणानांगोत्रावरंः ` कादि

११५ २५८ भोजक्ञात्युत्पत्ति

११६ २६३ स्वणकारत्ञात्युत्पत्तिः

११७ २६९ गाटावशिणुत्पत्तिः हळ बाली छीपा०

११८ २५२ दशाविशाभेदमथनम्‌

११९ अथ कणाटकन्राह्मणोत्पात्ते- प्रकरण

१२० अथ तेछगन्राह्मणोत्पात्तेःप्र,६

१२६ ५३ षडूभेदकयन्रम

१२८ ६६ याज्ञवरकीयज्ञातिभेद्‌

>) ६८ नियोगित्राह्मणभेद

१२९ श्रामद्वह्णभाचायप्रादुभावः प्रछ

१३५ २५ अथSइब्रा भेद कथनम्‌

१३७ १अथ द्रोबिडब्राह्मणोत्पात्तैःप्र०८

ब्राह्मणोत्तत्तिमातेग्डाध्याय विययानुक्रम णिका (५)

पृ्ठांकाः श्लॉ वषयाः

१३८ द्रब्रिडानां चतुबिशतिभेदाः १३९ म्रहाराष्ट्रदशस्थब्राह्मणः

त्पत्तेः प्रकरणम्‌

१४२ गोत्रोपनामचक्रम्‌

१४२ २० साद्वद्वादशशूद्रजातिळथनम्‌

१४५ ३० षण्णुदातेकुलनामचक्कम्‌,

१५६ पण्शवतिकुलभेडकथनम्‌

१९७ अथ होडब्राह्मणोत्पात्तेः प्रकरणम्‌ १०

१५९ ४० त्रेवियह्योडब्राह्मणोत्पत्तिः

१६४ गोत्राषटंकचक्रम

१६५ ८४ गोशुजवणिशुःपत्तिः

१७२ १५६ मण्डलीकद णिशुप्पन्तिः

१७७ २०१ चातुर्वेदिद्योडब्राह्मणात्पत्तिः

२३७ जेठिमह्लह्यो उब्राह्मणोत्पन्तिः २४० इग्याषेणाह्योडब्राह्मगोत्पत्तिः 1) ३४२ थेहुऽहझोडऽ १८४ २५६ अट्टालजहोड वणिगत्यत्तिः १८५ २६२ मधुकरह्योडवणिगुत्पत्तिः ` २६५ दशाधिसापाचभेदकशनम अथ झारोलानराहणातातत' प्रकरणम्‌ ११ ६२ यन्तरवेदित्राह्मणोत्पत्तिः ६३ जम्बुब्राह्मणोरप्त्तिः ६७४ गुग्गुलीभेदःसंक्षपतः १९९ जम्बुब्राह्मणभ्रन्तवदिन्राह्मण बचक्स २०३ अथ गुग्लीयत्राह्मणातपात्तेः प्र १२॥ अथ नागरञ्जाह्मणोत्पत्तिः प्रकरण १३ e नाग रत्राह्मणातंगोत्र पुरुष लंख्या १९७ बाह्यबारडेनागरब्राह्मणोत्पत्ति: २३१ गगताथेत्राह्मणोत्पत्तिः , २४५ २७४ अथ द्वितीयनागरभेद्‌ वणनम्‌ २४८ ३०६ कांदिशीकानागराः ३०७ रष्टषष्टिकुलदेवीद णनम्‌ २५० ३२०अष्टकुलीनागरबाहाणभेद्वणंनन्‌ २५५ २६५ न'गरवणिग्मेदकथनम्‌

१८२ १1

१८८

२९५ ११

२१५

२३५ २३६ २४०

पृष्ठांका

oO PS errand

: ज्छा> विषया:

—. wasaman

२५६

२५७ २५८ ११

२८७

२९२ २९७ ३०८ ३१३

3?

३२०

३२४

११ ११

२२६ ३२

३७८ पउशीनागस्व शिग्भेदकथनस्‌ ३७८ सोरठियान्ञम्याद दाद शवरः मातिनागरश्शनम्‌ , ३८० चित्रो डःनागरभदवणनम्‌ ३९१ चडब्रागरात्राह्मणदणतम ३२३ बीसतनागरञ्रा्तणदणनस्‌ ४०१ साटो दरानारत्र्िण वणनम्‌ कुष्णोराागर्त्राह्मणदणनम्‌ ताचोरानागरत्राह्मण^णनम. ६०४ बारडनागरब्राझणवणतर्स ४०५ प्रश्नोत्तरानागरत्राह्मण ईणनस. ४०८ नागरा खडायतो भद: नागराणांगोबप्रवरनिणयः नक्रम्‌ अथ खडायता[बग्रवाणंचु" त्पत्तिः म. १४ (७ अथ वायडाविप्रवाणशु त्पत्तिः प्र, १९॥ अथ उनेवाळबाह्मणोतात्तेः प्र, | अथागिनाराजाहमणात्यापे* प्र M १७ . a गिर्नापब्राह्मणानां 4042.

छनक्रस्‌ " अथ कण्डोठत्राह्मणोत्पत्तिः प्र, १८ | १०३ कपोलसोरठवणिजःसत्पत्तिः कंडोलब्राह्मणानां गोबावर्देक- चक्र ता अथ चित्तपावनकाकण- स्थव्राप्र॥१०%॥ वित्पाबनानासुपनामगोवंप्र-, दरज्ञान्चक्रम्‌ | ६५ कुकळ्ज्ञातिभेदः __ ७१ करिलशन्तवाहणजातिभद: ७२ सप्रवरब्राह्मणज्ञातिभदः अथ कऱ्हाडे ब्राह्मणेलात्तिः- uu पञ्ययत्राह्मणशभेद कथनम

(६)

ब्राह्मणोत्पत्तिमातंण्डाध्यायाविषयानुक्रमाणका

चष्ाका: AC विषय:

अथ देवरुस ब्राह्ाणो त्पन्तिः २१

3७95 ३४६ अथ आभीरअभिछत्राह्म- णोत्पत्तिः N. २२ M ३४९ अथ देणवीसारस्व॒तब्राह्म प्र॥ २३ 1 एषामेद बिडोब दशगोवभाद्मणा | इति नर्मातरम्‌ ३५६ अथ पश्चिमदेशीयासिधिक- च्छिहालारिसारस्वतब्राह्म- णोत्यात्तेः H. २४ ३५९ ६६ छवाणक्षत्रियोत्पन्नि:

३६५ अथ दधीचसारस्वतपरोत-

ब्राह्षण म. २५

३७० १५४ ब्रह्मतत्रियज्ञात्युत्पत्तिः

३७२ २७२ अन्यब्रह्मततरियज्ञातिभेदः

३०६ अथ नमंदोतरवासिसारस्व- तब्नाह्म० प्र. २६।,

४१२ अथ कान्यकुन्जब्राह्मणो-

| त्पत्तिः म, H २७॥

"३१२३

११ क्थ सरयूत्राह्मणोत्पत्तिः '४१४ २४ बानन्‍्णकुब्जानांपटकऊुलवर्णनम्‌ ४१९ कान्यकुब्जानां गोत्रास्पद्‌ग्रा- मज्ञानकोष्ठकम्‌ . ४३० अथ आदिगोडब्राह्मणोत्प, ग्र, २८ अथ श्रीगौडब्राह्मणोत्पत्तिः प्रकरणम्‌ २९. ११ तडनूतनक्रमे मालयीयाः ४३२ २९ जीणक्रमे मान्न वीयः ३३ अथ मेइतषालत्राह्मणभेद्‌ः ४३३ vo खारोलाखस दाश्रीगौड भेदौ ११ ४१ डेरोन्नाश्रोगोडभेदः ३३४ श्रीगोडत्रह्मणानांगोत्रादि- चक्रम्‌

४३५ अथ शुक्रज्ाह्मणोत्पात्तिः अकरणम्‌ ३० Hl

| पृष्ठांकाः श्ल

४३७ ४४९ ११

5;

१)

१) yuo ४५२ ४०३

४६१

४६३ ४६५ ४६८ ४६९

४७२

३५३

४७४ ४७५ ११

४७६ ४०७७

४८५

४९२

४९७ '

>

विषया:

अथ दघीचडायमात्राल्म० प्र 3 १०५ पराशरपारीखन्राह्मणभेदः १०५ साइस्वतव्राझ्णभेद: १०६ गौडब्राह्मणभेदः १०६ शुजरगोडब्राह्मणभे इः १०७ शिखवालन्राह्मणभेदः` ११३ मम्मम्ल्ेच्छ्‌ भेदः ° दधीचानां गोच्रशाखाचक्रम्‌ अथ दशनपरवासिदिसावाल- ब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम्‌ ॥३२॥ अथ खेठकवासिखेडवाल- ब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम्‌ ३३ २५ बाह्याभ्यन्तरभेदकथनम २६ लाडवणिग्भेदः ° खेटकाना गोवावटंकचक्रन्‌ अथ रेक्यरायकवालबाह० प्रक० || ३४ || अथ रोयडाबाझणोत्पत्तिः प्रकरणम्‌ ३५ नापलब्नाह्मवोरसदान्राह्म- शोत्प० १९ हस्सोदेब्राह्मणो त्पत्तिः २१ हस्सोलेव णिग्ज्ञाति:

२७ गोरबाछवाबी साब्राह्मणो त्पत्तिः

३१ गरुडगलियात्राह्मणोत्पत्तिः अथ भागंवत्राह्मणोत्पात्तेः प्रकरणम्‌ ३६

अथ तलाजियाब्राह्मणोः त्त्तिप्रकरणम्‌ ३७ _ अथ मेदपाठब्राझणोत्पात्ते-

प्रकरणम्‌ ३८ ४० भटूमेबाडाभेद्‌ः ४१ नागरभेदः

बरा्मणोत्पत्तिमातण्डाऽ्यायावैषयानुक्रमणिका

(७)

पृष्ठांकः श्लो० विषयाः

४२८ ४८ वशिकशिरिष्भेदः ४९९ ५७ चवाडिनेशडाभेद्‌: ५९ चौरास्रीप्रवाइ भेदः ° ६१७६९ बेघुळज्ञातिचोवीसे पचीसे ब्राह्मण भेद: ५०३ ९१ सपसत्रग्रसँग; ७०४ १०४ य्ास्तीकनामस्भरणेन सपे भय भवेदिति वरदानम्‌ ५०५ ११० नागद्हपुरस्थःपनम्‌ ११४ मेदपारानां ववाहृषिधिकथनम्‌ ५०६ ११३ राजसीवेटाडाब्राह्मणमेद्‌ः ५०७ भट्रमेव।डाब्राह्मणानां गोचा- दिचकम्‌ अथ मोताळा ओरपाल शिर पत्तनब्राह्मणोत्पत्तिप्र.॥३ ९॥

अथ तापितीरस्थकाष्टय खा-

सित्राह्मणोत्पत्तिप्रक.॥४ ०॥ अथओडदुंबरकापित्यवाट्मूल सगाल्वाटीयबत्राह्मणोत्पत्ति- प्रकरणम्‌ ४१ अथ द्वादशगौडबाह्मणोत्प- त्तिप्रवरणम्‌ H ४२ ५९ श्रीगोडव्रा श्रीगोडकायस्था; ५३३ २५ श्रीवास्तव्यकायस्थाः श्रीगोड- ब्राह्मणाः ५५३ २९ हर्याणागोडजाद्मणाःइर्याणा कायस्थाः > ३२ वादमीकगोडनराह्मणाः वारमी- कायस्थाः ५३४ ३७ वासिष्ठगो डब्राह्मणा वालिष्ठ zr यस्थ।ः ४७ सौरभ्रगोडग्राह्मणःःसौरभका- यस्थाः ४२ दालभ्यगौडब्राह्मणाः दाल भ्य”

५०८

५१६

५१८

«२०

पृष्ठाका: लो? विषयाः

५२५ ४५ सुरुसेनगोइत्राह्मणाःसुखसेन- कायस्थाः ५१ भट्टनागरगोडाः भट्रनागरका- यस्थाः

५२६ ५४सू यध्वज्शोड। : सुर्यघ्व जकाथस्थाः

1) ५७ माथुरगोडत्राह्मणाः माथ॒रका-

५२७ ६३ यस्थाःचंवगीइ भेदः

६८कायस्थानांगोडानांमांडव्यशापः

५२८ ७० इति प्रथमचित्रग॒ पका दरुयभे इः

२) ७५ अथद्वितीयचिःराप्तकायस्थो-

त्पत्तिः

५३० ८७ चांद्रसेनीयकायस्थोत्पत्तिः

५३२ १०९ सेकरकायस्थोत्पत्तिः

५३३ ११३ कायस्थदणनिश्चयः

५३४ अथ वाल्मीकब्राह्मणों, प्र, ३-

५३६ १७ गोमित्रीयब्राह्मणभेदः

Y १९ ख्थालयब्राह्म णभेदः

३० वाह्दौ नां गोत्रादि निणयः

५३८ गोनत्रप्रवरचक्रम्‌

५३९ अथ शुक्लयजुवेदीयपलदशीकर*- ब्रा, प्र. ४४

५४१ अथ शाकद्वीपिमगमोजक- ब्रा, प्र, ४५

५४४ अथ अनावलाभाटेलादेसाइ ब्रा. प्र, ४६

५५२ अथ सनाब्यन्राह्मणो. प्र, ४७-

५५३ अथानेकविधनत्राह्मणो, प्र, ४८- )) उत्कलब्राह्मण निणयः ° ५५ मथिलब्राह्मणनिणंयः ५५५ १४ माध्यजनखिस्तिबाह्यणनिणंय:- ५५१ १८ गयाबालन्नाह्मणनिर्णयः ५५६ २१ नामंदीयत्राह्मणनिणयः

1

१)

| > २३ सोम पुरात्राह्मणनिणंयः

> २७ पतितपतियाशात्राह्मणानिणयः- ND २८ लेट्वासत्रह्यणनिर्णय;

१३१२७ %? ११ 5१

ri

au $? 3?

(<) पृष्ठांका: म्हा? खेषया: हन ममत

२९ नारदीयब्राह्म गनिणय:

३० नांदाया मारतायानदुदाणान०

२१ सङ्राययणीयानर्य

३१ वं5 ( बंगाचा ) ब्राह्मणनिणय

अथदात्रशट्ग्रामवा सब्राह्? To ४५ ||

१८ कारेऊब्राह्मणाः

१८ कर्ङाटीयामवासिन्राह्मणाः १९ मरणाय? मित्राह्मण०्कानुर'ब्रा०

२०माड्ग्रामवासित्रा.मागघयामबा %

१२९७९ ३) 3१ ११ 39 9) ११

तक

31 «६० १)

१)

५३१ 3?

मिवनाडुना > निमांगत्रा?

२२ श्विमतुरत्र।० शिवछ्वीब्रा०

२३ खजपुरवासीन्र०

२४ कूटञ्र!०

२५ श्रीपाडिब्रा० कोडिलब्रा०

२६ काश्मुरुव० उज्जयव्ना०

१७ व्वीकोंडी अ!०

२८ वामिजञुऽतराः परग्रामोत्रा? कमं जीन्रा०

२९ हुना डुञ्र० इचु कमा?

३० केमिजब्रा०पालिड्रआ०शिरवा- डित्रा०

३१ कोडिपाडिब्रा०(को कणदेशस्य)

अथपाततन्राणमरकरण, ५०

गोल कब्राह्मणाःपंचग्रामवा सिनः

११ शृद्ववाह कन्नाद्मणा

१३ कुडानाकब्राह्मणाः पढिकत्रा० मद्विन्रा० नागब्रा०

१८ बेढेजी मिधुनदरत्रा:०बेरलन्रा०

२३ तुलवत्रा, देगा. कोटना-नेदु- रुन्रा० स्वयबराद्रित्रा० निर्णय:

५६२ अथ पांचालब्राह्मणो, प्र, ५१

|

3?

५६५

२१ शवपांचालभेद २२ त्रह्मपांचालभेद ३९ उपपांचालभेव

६६८ अथ कुण्डगोलकत्रा०्प्र० ५२

; ४४] श्रीज्नाइणो ' इत्ति 1 h + w कि कल AN

ब्राह्मणात्पत्तिमातण्डाध्यायाविषयानुक्रमणिका

पृष्ठांकाः ञः विषया:

५७० अथ डिडूमाहेश्वरीज्ञात्युत्प- - खिप्र, ५३

५७६ अथ लेवाकडज्ञात्युतत्ति- प्र |H ९४

«७८ अथ नारटियाक्षत्रियोत्पत्ति प्र || ५५

५८० भाडियानुगोच शाखाज्ञानच० «८१ अगरवाठाविश्योत्पात्ते प्र, ५६ ५८३ आचायप्रादुर्भावकथनप्रयो- जन्‌प्र० ०७ ५८५ जैनाचार्यप्रादु० प्र ५८ ५९१ जनाचारयवबंशपुरुषज्ञानचक्रम्‌ अथ श्रावकोत्पत्तिप्रक.॥५९॥ ६६१ आवकाणांकुछ गोत्रज्ञानच क्रम ६०३ श्रीशंकराचार्यप्रादु, T, ॥६ ना शिवरहस्योक्तंप्रा० » ३८माधवकुतशेकरदिर्विजयोक्तप्रा. ६०६ ५८ सुधन्वराजजन्म० ६०७ ६० अदट्ट्याद जन्म २१ ६१ शकरजन्म ६०८ ७५ पद्मपादजन्म ° ७६ प्रभाकरजन्म ७६ हस्तामलकजन्म ? ७७ तोटकाचार्य जन्म ११ ७८ उदेब्जन्म ) ७९ सुरेश्वरमंडनजन्म ७९ ग्रानदगिरिजन्म ७९ सनदनजन्म ७९ चित्सुखजन्म ६०९ ८४ अथ चतुर्मठनिर्णयः

६१३ १५० झानदगिरिकृतरा करप्रादुर्भावः ६१५ १७५अथ शेव राचायंशुरुपरंपरा

=f

` ` `

ने

i 3

ची

६१३६ ग्रन्थाळंकार

णोत्पत्तिमातँडाध्यायें विषयानफ्रमणिकासमापा

श्रीगणेशाय नमः

अथ बुहज्ज्यो तिषाण वान्तगतषष्ठ मिश्रस्कन्धोक्त- पोडशाऽध्यायाख्य- | ¢ त्राह्मण(त्वात्तसातण् |

पृवाद्व-भाषाटीकासमेत

श्रीगणेशाय नमः॥वृषवाहनविध्नेशो शिखिवाहां सरस्वतीम्‌ स्वेष्टं श्रीबटुक नेत्वा पितरं वेकं तथा श्रीगौतम- कुलोत्पन्नो ज्योतिविद्वयंकटात्मजः इरिकृष्णः करोत्यत्र ब्राह्मणोत्पत्तिनिणयम्‌ दक्षिणास्ये महादेश इचौरंगा- बादसज्ञकम्‌ नगरं बहुविस्तीण चास्ति तत्र जनिर्मम ॥३॥ अस्य ग्रेथस्य द्वौ भागो पूर्वाद्ध चोत्तराद्वकम्‌ तत्र पूर्वाद्धके प्रोक्तो विप्रादेषेंणनिश्चयः सुविस्तरतया जातिविवेक

श्रीगणेशाय नमः अथ बाह्मणोत्पत्तिमातण्डकी भाषा कहतेरें ॥अब ग्रंथकत्ता अध्यायके आरंभका मंगलाचरण करतेहवृषहै वाहन जिनका ऐसे जो शिव उनको तथा विध्रेश गणपाति उनको ओर सरस्वती और बटुकनाथजीको पिता वंकटराम उनकों नमस्कार करके ॥१॥ माध्यौदैनीय गौतमगोत्रीय ग्रुजरंब्राह्मणऔदीच्यसह सज्ञाति- पंडित वकटराम उनका पुत्र शाखकत्ता हरिकृष्ण मैं स्वकृत चतुलक्षात्मक बृहज्ज्योति घार्णवग्रंयकेछठे मिश्स्कंघर्म सोलहवें अध्यायके आह्मणोत्पत्तिका निर्णय करताई२॥ मेरी उत्पत्ति महाराष्ट्रदेशम ओरंगाबाद करके बडा शहर है वहां भई है ३॥ इस

kaq

अंथके दो भाग हैं उसमें पहिलेभागमें वर्णसंकर जातिका बहुत विस्तार दिखायाहै

(२) ज्राह्मणोत्पात्तेमातण्ड

स्यानुसारतः वर्णसंकरजातीनां विशेषाय निर्णयः % चतुरशीतिविप्राणामथ वक्ष्ये प्रभेदकम्‌ ।! पुराणे सुप्रसिद्ध वे

®

वर्तते बहुविस्तरम्‌ लिखेयदि समग्र भेदमुत्पत्तिपूवे कम्‌ सपादलक्षप्रेथो वै भवेदिति भयात्तदा तनयः सारांशमादाय संक्षेपाद्रणयाम्यहम्‌ सृष्यारंभे ब्राह्मणस्य जातिरेका प्रकीतिता उक्तं भागवते-पुरुषस्य सुख ब्रह्मक्षत्रमेतस्यवाहवः उ्तोंवेश्यों भगवतःपद्भयां शुद्रोऽभ्य- जायत अन्यद्रिकहपश्च-त्रह्माऽसजत्स्वसुखतो युष्मा- नात्मपरीप्सया॥छंदोमयतपोविद्यायोगयुक्तानलपटान्‌ ॥३० स्मुतौ मुखबाहरुपजातास्तस्य वणा यथाक्रमम्‌ ब्राह्मण क्षत्त्रियं वेश्यं शुद्र faqaq ॥३१॥ अतिश्व-आह्मणो- 5स्य युखमासीदित्यादि १२ एवं पूर्व जातिरेका देशमे- दादृद्विवाऽभवत्‌॥ गौडद्राविडभेदेन तयोभेदा दश स्मृताः १३ चतुरशीतिविप्राश्च दिग्भेदाच ततोऽभवत्‌ युगे युगे कार्ययोगात्कृता बह्मादिमिः पुनः ३४ ब्रह्मखंडे-

वह पन्द्रहवां अध्याय है U U अब यह सोलहवें अध्यायमें चौऱ्याशी८४ जह्यणोका उत्पत्तिमेद दिखाताहँ पुराणोंमें बहुत सविस्तर है॥ ६॥ जो संपूर्ण कथानक लिखें तो फक्त ब्राह्मणोकी उत्पत्तिका सवाटक्षग्रन्य होजावे इस वास्ते॥७॥ उनमेसे सारांश कथा भाग लेके वर्णन करताहूं प्रथम सश्कि आरंभमे ब्राह्मणका भेद एक था उसका प्रमाण शि स्मृति पुराणोंमें कि, सष्ट्रिकता जो पुरुष उनके मुखसे आझण पैदा भये,बाइसे क्षत्रिय पैदा भये उरुभागसे पैश्य और पावसे झूद्र ऐसे चार वर्ण भये ॥% १० ॥११॥१२॥ उसमें बाझाणबणका भेद पहिले एक था बाद एकके गौड और द्रविड ऐसे दो देशमें जाके जो रहे उसके लिये

i! र)

सो युगेयुगे नाम सत्य त्रेता द्वापर कलि एंसे चारो युगोंमें अह्मादिकदेवताअनिऔर

आदिशब्दकरके गौतम कण्व वाल्मीकि गालवादि कषीश्वरोने और मान्याता,समचंद्र

83 क. he F. ' * दत नु ज़ ग्रभाते राजावान यंपरर रक g n ; ' P का यासह L Ë l, Ë 11 ; Ü अपन ' 1 c ‘EN ñ 5 | i: y शी Ç CR हैं? l f ü कयि e: RN, 17,111 " PE Sh Sri, 1 He! i, mR | Ir i 1 ' 1 diss es ~, t+’ जी Fy क्ल तडा SITY गु ; हो "e एसंतरमें पेद [भि ओर, y ५) पी 7 ! 1 P 17 he £. ... दै रि = t ç x i W = 1280 | 2 ७१५ हल ७700. ` se Ë ८१! k: ~ "८ ८! ¢ मख क्‌ ot À t: " हू . 19 qt A P) h 71 रौँ भं ` ; q कल, छः चक पु पर द... l: 4 r: Ë ॥। Ñ * की ष्य Ja ; है ç 1 | ४) Ñ ६2 "W हा s: á à बै! £ I, i Š ` | g. 9 k. 0 br ` m. : > 1 h , 1 yr ily टॉड ६12 ७. Rg "2 Ts पु 0 ; * / * 1: or 1 É

भाषाटीकासमेत 1. ' (३)

बभूवुत्रह्मणो वक्रादन्या ब्राह्मणजातयः ताः स्थिता देशभे- देष गोत्रशून्याश्च शौनक १५ अथ दशविधा ब्राह्मणाः ता तेलंगा द्राविदा महाराश्काः गुर्जराश्रेति पंचेव द्राविडा विध्यदक्षिणे १६ सारस्वताः कान्यकुब्जा गोडा उत्कलमेथिलाः पंचगोडा इति ख्याता विध्यस्यो- त्तवासितः १७ H अथ चतुरशीतिब्राह्मगनामान्याह हरिकृष्णः-चतुरशीतिविप्राणां नामानि प्रवदाम्यहम्‌ गोडद्राविडमित्राणा तथाऽन्येषां विशेषतः १८ केवळ गु्जराणां वा भेदमूचुः पुरातनाः तत्रादो ग्रन्थ- कतुवें ज्ञातिद्योंदीच्यसज्ञका १९ सहस्रशब्दसहिता टोलकाख्या द्वितीयका ' अ्रीमालिब्राह्मगास्तद्वत्कलाद- आह्मणास्ततः २० सुदेशोद्भवा विप्रा ये शक्ता ऋषिभिः बुरा मोहेरक्षत्रविप्राणां भेदं वक्ष्यामि सांप्रतम्‌ २१ त्रिविद्यश्वातुविद्यश्व मछ्मोडस्तथेव एकादशाश्चापरे Sasa :ततः परम्‌ ॥२२॥ त्रैव वणिजः प्रोक्ता गोभूजाट्रालजाः परे माधुकरास्तथा चान्ये मंडलीपुरवा- गोत्रराहित वेदकमेभ्रष्ट देशान्तरामे प्रसिद्ध हैं: १९॥ अब दशप्रकारके बाह्मणाके नाम कर्णाटक १, तेलंग २, द्रविड, ३, महाराष्ट्र ४, गुजर %, यह पचद्रविड कहे जोतेंहें विध्याचछके दक्षिणतरफ रहते हैं ॥१६॥ ओर सारस्वत १, कान्यकुब्ज २, गौंड ३,उत्कल ४, मैथिल «,यह पंचगौड़ कहेजाते हैं बिंध्याचळके उत्तरबाजू रहते हैं।१७॥अब चौऱ्याहीजातिके ब्रझार्णाके नाम कहते हैं परन्तु ब्राह्मण अनेक हैं, तथापि वो चैःप्याज्ञीमेद द्राविड गोड मिलके हें।१८॥और कितनेक ऐसा भी कहते हैं कि,फक्त गु्जरत्राण और एुजरबनियोंके चोऱ्याशीभेद हैं सो सब आगे दिखां- š उसमें प्रथम ग्रथकर्ता पुरुषकी जाति सहस्रोदीच्यत्राझण।१९॥.टोलक१, और ओऔदीच्य२,श्रीमालित्राह्मण३ ,उनोकेयजमानपारेवाळ बनिये वेश्य श्रीमालिवैश्यआदि, छै; न्याति हैं भागड ब्राह्मण H २० सिंध ब्राह्मण H २१ 1 त्रिवेदीम्होड चातुबौदेम्होड ७; मलम्होड़ ८, इग्याषेणाम्होड ९,थेनोजा म्होड॥१०॥९२॥ और

००, क,

म्हौइजाझणांके सेवक बनिये गोसुज १,अदालज२,मधुकर,रे,मंडलीपुरवासी१ऐसे

(४) ब्राह्मणोत्पत्तिमातेण्ड

सिनः २३ खंडायताख्यौ संप्रोक्तो वणिग्विप्रौ ततः परम्‌ खेटका बाहासंक्षाथ्न तथेवांतरवासिनः २४ तत्रेव लाडवणिजश्वोत्पतिर्वणिता मया झाल्योदरास्ततो विप्रास्ततश्चांतरवेदिनः २५ ú जंबूवतीनदीतीरवासिनो ब्राह्मणास्ततः वायडाख्यो वणिग्विग्रो कंडोलब्राह्मणास्ततः २६॥ कपोलवणिजश्वेव गालवब्राह्मगास्ततः प्राग्वाड- वणिजशव सौराषट्रपरनामकाः २७ ततश्च ब्राह्मणाः प्रोक्ताश्ोन्नतक्षेत्रवासिनः गिरिनारायणा विप्रा गुग्गुलिब्रा- हृणास्ततः २८ श्रीगोडा गुजराख्याश्च जीणनूतनभेद- तः ततश्च ब्राह्मणाः प्रोक्ता नाम्नामेडतवासिनः २९ औदंबराश्व कापित्था वटमूलीयकाः स्मृताः सृगालवाटिया विप्रास्तापितीरोद्भवास्ततः ३० ततश्च ब्राह्मणाः प्रोक्ता हयरगक्षेत्रवासिनः मोक्तिकब्राह्णणाश्ेव शिरःपत्तमवासिनः २१ H कर्णाटकास्ततः प्रोक्तास्तैलंगा पहविधास्ततः नियोगिब्राह्मणाश्चेव तथाऽन्ये द्राविडः स्मृताः ३२ महाराष्ट्रब्राह्मणाञ्च तथा चित्पावनाः परे॥ काराष्ट्रबाह्मणाश्वेव हैं २३ खडायते ब्राह्मण बानये ११ बाजखेडावाल १२ भीतरखेडावाल उनके

यजमान लाड बनिये १३ ú २४ झारोढा ब्राह्मण बनिये १३ अंतवेंदी ब्राह्मण १४ २५ | जांबुब्राह्मण १५ बायडा ब्राह्मण बनिये १६ कंडोलबाझण १७ Ú २६ H कपोल, बनिये गालवब्राह्मण १८प्राग्वाडसारटे बनिये १९ ॥२७॥ उनेवाल आहण २०, गिरनारे ब्राह्मण २१,युग्णालिबझण २२॥ २८ श्रीगोड बाह्मण जूने. २६, कापित्य ब्राह्मण २७, वट्मूल ब्राह्मण २८; सृगाळवाटब्राह्मण २९ H ३० H और पाल बाह्मण ३०, सोताले ब्राह्मण ३१, शिर: पतन मोताला ब्राह्मण ३२ ३१ कर्णाटक ब्राह्मण ३३ छः म्रकारके तेलंग ब्राह्मण३४ नियोगी ब्राह्मण ३५ पदरा प्रकारके द्रविडन्राहण३६ ॥३२॥ महाराष्ट्‌ ब्राह्मण ३७यित्पावन कोकणस्थ

भाषाटीकासमेत (५)

कोंकणांतरवासिनः ३२ H जिद्रोभत्राह्मणाचिव दशगोत्राश्च ब्राह्मणाः द्वात्रिशग्रामविप्राश्च पातित्यग्रामब्राह्मणाः 29 मिथुनहरात्राह्मणाः वेलंजिग्रामवासिनः पातित्यग्रामभेदेन त्राह्मणानां चतुष्टयम्‌ ३५ गोराश्ब्राह्मगाओव केरलाः स्तुलवास्तथा नेंबुर्ब्राह्मणाः हेवा यंबराद्विद्रिजास्तथा ३६ कदावराश्च कोटाख्या शिवङिब्राझणास्तथा ततश्च ब्राह्मणाः प्रोक्ता दशनक्षेत्रवासिनः ३७ H तत्राम्ना वणिजः प्रोक्ता मेदपाटाश्रिवा मताः भट्टरा्रिपाठियाश्च- तुरशीतिकाः स्मृताः ३८॥ एतेषां सेवकाः प्रोक्ताः मेद पाटणिग्वराः नागराः षड्विधाः प्रोक्ताः चमत्कारपुरो- दरवा! ॥३९॥ गोडाश्च द्वादश प्रोक्ताः कायस्थास्तावदेवहि तत्रादो माळवी गौडा श्रीगौडाश्च ततः परम्‌ ४० गंगा तटस्थगोडाश्च हर्याणा गौड एव वाशिष्ठः सौरभाञ्चेव दा- लभ्याः सुखसेनकाः ॥४१॥ भटनागरगोडाश्चतथा सूर्यध्वजाः हयाः माथुराख्यास्तथागोडावाहमीकब्राह्मणास्ततः ॥४२॥

आक्षण ३८ काराष्ट्रजाहण ॥३९॥३३॥ त्रिहोत्रजाह्मण ४० दृशगोत्रत्राहमण४१ zF त्रिशदग्रामज्ाह्मण ४२ पातित्यम्रामजाझ्मण ४३॥३४॥ मिथुनहार ब्राह्मण ४४ वेळे - जीग्रामवासिब्राह्मण ४५ ३५ गोराष्ट्रबा० ४६ केरला ४७ तुलवब्रा० ४८ नैबुरुब्रा० ४९ हैवबा० ५० यंबराद्रिबा०९१ ॥३६॥ केदावजा० ९२ कोवत्रा ०५३ झिवह्ीबा० ९४ दिशावालजा० बनिये ९५ ३७॥भटमेवाडेजा० ५६ त्रवाहि- मेवाड slo ५७ चोऽ्यासीमेवाडे ब्रा० ५८॥३८॥ उनके यजमान मेवाडे बनिये हैं और नागर राण छःप्रकारके बडनगरमें उत्पन्न इवे वडनगरे जाझण ९९ विसनगरे . ब्रा० ६० साठोद्रे slo ६१ चित्रोडे नागर [o ६२ भारडनागर ब्रा० ६३प्र३नोरे नागर ब्रा? ६४॥३२॥ गोडाझण १२ प्रकारके हैं उनके यजमान कायस्थ हैं उसमें मालवी गौड६५ श्रीगीड ६५॥४ ०॥ गंगापुत्र गौड६६ हर्याणा गौड६८वाशिष्ठ गौड ६९ सौरभगोड ७० दालभ्य गौड ७१ मुखसेन गोड ७२॥४१॥ भटनागर गौङ७३ सूयध्वज गौड ७४ मथुराके चौबे ७५ वाल्मीक बाह्मण मुजर संप्रदायी ७६॥४२॥ -

(६) ब्रह्मणोरत्पत्तमातण्ड

विप्राख्यालयाश्चेव गोमित्रियास्तथापरे दायमाब्राह्मणा- श्वेव विग्राः सारस्वताभिधाः ४२ तेषां सेवका प्रोक्ता लूववेशसमुद्धताः मित्रमोडाश्व कपिलास्तलाजय्रा- मवासिन खेडुवा नारदीयाश्व तथा चंद्रसराद्रिजाः बलादराः गयाक्षेत्रासिङश्चोकला द्विजाः ४५ भे आभी- राः पाछ्वासाश्च लेटवासाः सनोडियाः पाराशराः कान्य- कुव्जास्तथा सोमधुरोद्गवाः ४६ कांबोदसिद्धा नादोर्या भारतीयाश्व पुष्कराः गरुडीया भागवाश्व नार्मदीकाद्रिजो तमाः ४७॥ नंदवाणाभिया विप्रास्तथान्यान्प्रयदाभ्य- म्‌ मंथिला ब्राह्मणाश्चेव तथा मेत्रायणीयकाः 8८ अभिह्ठा ब्राह्मणाश्चेव तथा माध्यंदिनाहृकाः गाराश्चेव शर्ते पंचविविधा धर्मचारिणः ४९ प्रभासा भाइवा वर्का अन्योन्यं ते विभागिनः शौरका शेव्या बादराश्च तथा वै मांडका द्विजाः॥ ५० क्रमुका देवलाश्चेव कांबोजा कोश- लास्तथा शुद्वाशुद्वास्तथा सिद्धाः कापोंडाभीतचारिणः ५१ श्रेणयः कोशिकानवीवाडिका लजका अपि नेगमा खरपृष्टयाश्चतथाप्रेतावेलासिनः ॥५२॥ आवत्याः कांचिका- शचेव गोमांततीरवासिनः एवं भूम्यामनेके ब्राह्मणाः संति

वो साङ

रायकवाल slo ७७ गामात्रे ब्रा०७८दायमा ब्रा० ७९ सारस्वत ब्रा० ८०॥४३॥ उनक सवक छोवाण क्षत्रिय है मित्रगांड slo ८१ कापैल so ८२ तलाजिये ब्रा० ८२॥४४॥खेटुवे जा०८४नारदी बा० ८५ चद्रसर ब्रा०८६ बलादरे आ०८७गयावाळ slo ८८ ओडिये ब्रा०८९॥४५॥आभीर ब्रा०९० पल्लीवासत्रा०९१छेटवास ब्रा०९२ सनोडिया आ०९३ पाराशर बा० ९४ कान्यकुब्ज जा० ९५ सोमपुरा जा०९६॥४६ काबादासद्ध जरा० ९७ नादाया जा० ९८ भारती so ९९ पुष्कर ब्रां० ,१००गरू- डगाल्या बा० १०१ भागव बा १०२ नामदीय slo १०३॥४७॥ नेदवाण ब्रा» १०४मेथिल ब्रा०१०५ मेत्रायणी ब्रा० १०६॥४८॥ अभिल्‍् ब्रा० १०७मध्यादेनिया भरा ०१०८ यह आदिलेके दूसरे अनेक हैं॥४९॥५० ५१ ५२ ऐसे प्थ्वमिं

भाषाटीकासमेत (७)

भूसुराः ५२ स्वेस्वे देशे प्रयुज्यते नान्यदेशे विशे- षतः येषु तीर्थेषु ये देवा येषु तीर्थेषु ये द्विजाः ५४ पूजनीया विशेषेण नावमान्याः कदाचन उपब्राह्षण नाम्ना वे पांचलाश्च ततः परम्‌ ॥५५॥ इति ज्ञातिनामानि वणिजो द्रादशविधास्तथानेक विधाश्च वे ॥९६॥ अथ एतेषां किंचिन्निणयः उक्तं मथातरे-उदीच्या ऋषयः सवै मोढा नागराः कान्यकुब्जा द्विजास्सवें माथुरेमागधे- विना ॥५७॥ अभीरकंका यवनाश्च भङ्गा नाटास्तथा माळ- वदेशविप्राः श्राद्धे विवाहे खलुयक्ञक्माण ते वर्जिता यद्यपि शंभुठुल्याः ०८ सह्माद्रिलंडे-्ुवोंते योजनशतं राम- खंडं व्यवस्थितम्‌ सप्तयोजनविस्तीणं शुभकमणि तिष्ठति ५९ ते वे कोंकणजा विप्राः कथिताः सर्व एव हि॥ नमदायाश्च कृष्णायाः देशो मध्यः प्रकीतितः ॥६०॥ तत्रैव अनेक प्रकारके ब्रा हैं ५३ H सो अपने अपने देशमें पूज्य होते हैं अन्य देशमें

विशेष करके नही हे परन्तु विद्वान स्वकमनिष्ठ शुद्ध ब्राह्मण सबदेशमें पूरज्येहओराजिस तीथ क्षेत्रम जो ब्राह्मण मूर्ख भी हे तथापि पूज्य Š अपमान नहीं करना॥५४॥।और | आगे झिवपांचाल, अह्मपांचाळ, उपपांचाल, नामक त्रिविध पांचाळ उपबाह्मणणकी उत्पति कहेंगे ९५ अब वनिये वारा प्रकारके हैं श्रीमाली दशा विसा? पोरवाल दशा विसा नागर दशा विसा मोहोड घोष्ठवा मांडालिया अडाड दशा विसा खडायता झारोढा दिसावाल ७.लाड वायडा कपोल १० मेवाड ११सोर- टिये १२ ऐसे हैं और गुभेरनमें अगारवाळे भादिकरके बहोत भेद हैं अब ब्राह्मणका थोडा निर्णय कहते हैं ५६ उदीच्य सहस्र ब्राह्मण जो हैं सो सब प्राचीन ऋषि वंश < और म्होड त्रागड भादि बाह्मण विष्णु शिवादिकास उत्पन्न किये हुवे हैं और सूक्ष्म विचारसे देखें तो चबे ओर गयावाल विना सभी ब्राह्मण कान्यकुब्ज हैं ॥५७॥ अभीर ब्राह्मण कंकब्राह्मण यवन इसेनी ब्राह्मण नाथ ब्राह्मण यह सब:यत्रपि शिवसरीखे होवे, तथापि विवाह यज्ञ श्राद्ध कममें नहीं लेना ५८ और पश्चिम समुद्रके तटसे चारसौ कोसका कोकणदेश है वहाँके लोग दुजनस्वभाववाले हैं ॥५९॥

ONY On =?

नमदा कृष्णा वीचमेंके ब्राह्मण देवसरीख हैं ६० और नमंदाके पूर्व पाश्चिम

(८) जाह्मणोत्पारीमातण्ड

वासकारी भूदेवी देववद्ववेता।तस्यापि पूर्व देशे अँतवदी जायते ६१ केवलाः शिवभक्ताश्च सवबेगुद्धिविशार- दाः तस्य चोत्तरभागे तु उत्तमक्षेत्राजसाः ६२ सर्वे लोका महा श्रेष्ठा राममक्ताश्व केवलाः तस्याश्च पूर्वभागे वै निहोत्रपुरपट्टनम्‌ ६३॥ तत्र वासकरा विप्रा केवला देव- हपिणः तस्याश्च पश्चिमे भागे गौडश्चेव तु जायते ॥६०॥ मानवस्तत्र लोकाश्च राजसाश्च प्रकीतिताः अन्यत्र राक्षसा ज्ञेया ह्यभक्ता निया जनाः ६७ कर्णाटा निर्दै- याश्चेव कोंकणाश्चेव दर्जनाः तेलंगा द्रविडाश्वैव दयावंतो जना भ्रुवि ६६ ú पंचक्ोशे तु विवधा आचाराश्च व्यव- स्थिताः भाषाश्च विविधा ज्ञेयाः सर्वत्र इतिवत्तेते ६७ आग्नेयपुराणे-प्रतिष्ठां हि द्विजः कुयान्मध्यदेशादिसंभवः कच्छदेंशसंभूतः कावेरीकोंकणोद्धवः ६८॥ कामरूपक- लिगोत्यकाचिकाश्मीरकोशलाः ú सद्याद्रिखंडे-आचारत्या- गिनः केचित्सत्कमेत्यागिनः परे ६९॥ सन्मार्गस्योप- देष्टारः स्वये सन्मागशालिनः उन्मागेप्रतिहत्तारो गुरवस्ते समीरिताः H ७० सन्मागघुपदिश्यापि स्वयसुन्मागेव तनः तस्करा इव निग्राह्या निर्वास्या विषयाद्रहिः ॥७१॥

उत्तरके सब ब्राह्मण देवताके भक्तराजसी ह$ ६१ ६२॥ ६३ ६४ H अन्यत्र कहते दूसरे कच्छ, काइमीर केरल, कर्नाटक, कांबोज, कामरूप कलिंग, सौराष्ट्रादि देशोम लोक अभक्त निदय हैं राक्षसतुल्य हैं यह ब्राह्मणोसे देवमतिष्ठा यज्ञ याग नहीँ करवाना ॥६६॥ तेलंग दविड दयावंत हैं और पांच पांच कोसके उपर आचार और भाषा सब ठिकाने फिरती है ऐसा जानना ॥६६॥ ६७ ६८ ॥यह पूर्वोक्त देशोकि जो आहण हैं उनमें कोई आचारश्रष हैं कोई सत्कर्मसे अष्ट हैं ॥६९॥ कोई सन्मार्ग- का उपदेश करके आप भी सन्मार्गसे चलते हैं और दुष्टमागको खंडन करते हैं सो 8 जानने ७० और जो दूसरेको सन्मागंका उपदेश करके” आप कुमार्गमे

भाषाटीकासमेत (९)

जातीनां निणयश्रापि धर्माधर्माविवेचनम्‌ भक्ष्यामक्ष्य- विशेषश्च पात्रापात्रनेदशनम्‌ ७२ अधिकारमना- वृत्य कृते कर्म विगर्हितम्‌ महद्भिनिवदोषाय लोकोपक्ृति- हेतुना ७३ अगस्ति्भक्षयामास वातापिं जनकंटकम्‌ दोषी हि कृतो लोके मांसभक्षणकारणात्‌ ॥७४॥ यथाचारं यथाकालं स्वस्वधर्मादुवतिनः जनास्ते नावमंतब्या दोषाः सवीनुवतिनः ॥७७॥ गुणा ! विचेतव्या दोषा नेव नेव दोषास्तु सन्ति बहवो यथाशक्ति वदाम्यहम॥७३॥ सरीत पुस्त्वे द्रयोजातिरितरा श्रांतिमूलका वेदाः प्रमाणं नेच्छति ह्यागमं नेव चापरे ७७ भेरवीतेत्रमाळंब्य जातिसंकरका- रिणः संकीणबुद्धयः केचिद्योनिसंकरकारिणः ७८ गारदा ब्राह्मणाः केचिद्रिवाहस्य केटकाः वृत्तिच्छेदकराः केचित्परदोषावमारीनः ७९ मंत्रवादरताः केचिछोकोप- कुतिहेतवे कूटसाक्षिप्रवक्तारः सस्नेहास्ताहशेषु चलते हैं वो चोरतुल्य देशके बाहर करदेने चाहिये ॥७१॥ जातिका निर्णय धर्मा धर्मका विचार और यह पदार्थ खाना या नहीं खाना इसका विचार और सत्पात्र कुपात्र देखना यह सव अवश्य हैं H तथापि अपना अधिकार:छोडके बडे लोगोंने जो निंद्य कर्म किया लोकोपकारके वास्ते दोष नहीं है ॥७२ जैसा अग- स्त्यक्कषिने वातापे देत्यको भक्षण किया सो कुछ मांसभक्षणदोष नहीं हुवा ॥७४॥ इसवास्ते जो कामें और जो देशमें अपने अपने धर्मसे जो चलते हैं उन छोकांको अपमान नहीं करना काहेसे जो दोष सभी देझमें थोडा थोडा व्याप्त है ७५ H इसवास्ते सज्जनपुरुषांने देशदेशका णण ग्रहण:करना दोषको छोडदेना अब दोषकह- तहं ७६ H कोई देशमें नास्तिकलोक ऐसा कहतेंहैं कि जातिविचार व्यर्थ है खरी और पुरुष यह दो जाति हैं वाकी जाति चित्तश्रम ठानेका मूल हैं और कोई देशमें बेद प्रमाण नहीँ मानते ॥७७॥ कोई देशमें बाम मार्गमें तत्पर रहते हैं कोई देशमें अगम्यागमनवाठे विचाररहि लोक हैं॥०८॥ कितनेक ब्राह्मण स्वार्थके वास्ते बिष देते हैं कोई बिवाह जुडाहुवा तुडाते हैं कोई वात्तिका उच्छेद करतेहैं॥५९॥कितनेकमें राहण लोकापकारके वास्ते शाबरी मंत्रसाधनमें तत्पर रहतेहैंकितनेक द्रव्य छोभके

(१०) ब्राह्मणोत्पत्तिम[तण्ड ८० अनंता गणशो दोषा उदाइठ चक्षमाः

दुराचारा लोव दान विहुद्धान्न तथाचरेत्‌ ८२ धमा निद्या अनिद्य

कुलग्रामावमेदकाः U जगङ्गाथे मत्ह्यभोजी मच्चपीति सपू वेगः ८३ उत्तरे मांसभोगश्च पक्षिमे त्वग्जलाइृतिः il नले विपरीणायो बमदादक्षवासिनः ८४ U महा जन हीतत्वाद्व्म एषोच्यते इधेः इतरेषामधमोसौ पातित्या त्पातको मतः ८५ स्वस्वकमण्यसिरताःसिद्ि बिदति मानवाः समानङुलगोवाणां कन्यासबधमाचग्त |

*sN

विषमागां नेवकाय कुलक्षयं करोतियः कलोगुगे संप्रवत्ते वमाधमवपर्ययः ८७ दादिण्यादथलोभाद्वा मशद्वापि भविष्यति इंद्रा जातयस्तु पाखंडा इति कीतिताः ॥८८॥ वेश्वामित्रा गगजाश्व॒ अभिरत्या इतीरिताः काश्य-

वास्ते खोटी साक्षी भरते हैं और वेसे छोकके साथ प्रीति रखते हैं ॥८०॥ ऐसे सब देशोंमे अनेक दोष हैं सो कहनेको समथ नहीं हूं परंतु बुद्धिमान्‌ पुरुषने वो अधर्मी पुरुषके साथ संगति नहीँ करना और उन्हाका दोषभी वर्णन नहीं करना ८१ आर गांवगांवमे दुराचारी लोक बहुतहैं सो॥८ २॥धर्मकी अधर्म मानके उसका त्याग करके अधमको धर्म जानके चलातेटें इसवास्ते सामान्य धर्म आचरणसे उत्तम धर्मका आचरण करना श्रेष्ठ हे॥८३॥ जैसा पूव जगन्नाथ जिछेमें और बंगालेमेमत्स्याहारी मद्यपी जाझण हैं वैसा उत्तर नेपाल जिलेमे महिषमांस भक्षण सब करतेहे पश्चिममे चमोंदकपान दक्षिणमें माठुळकन्यासे विवाह ॥८४॥ यह मार्ग वृद्धपरंपरासे लोकोंने ग्रहण किया उसको धम कहतेहें परंतु इतर लोकोंको महापातक अधर्म Š ८५ जा अपने अपने कमम तत्परह सो सिद्धि पावते हे ॥८६ और कन्यासंबंध अपनी जातिमै कुल गोत्र देखके करना अन्यजातिमें नहीं करना ॥८७॥ और लेयुगमें ब्राझ्मणढाक द्रव्यलाभसे वा मुलाहिजेसे वा भयके लिये अपने यजमानोमेंऔर राजा- ओमें धमका विपर्यय करेंगे नाम वैश्य क्षत्रियोंको शूद्र और शूद्रोंको वैश्य क्षत्रियवर्ण

भाषाटीकासमेत 1 ( ११)

पा ब्राह्मगाः सवें मानजातिविभेदाकाः ८९ अथ ब्राह्मण दोषोद्वाटनस्य निंदायांच निषेवः-न निवाद्राह्मगांछोके कथ वापि चराति ते॥ुस्रात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरा- त्मनाम्‌ ९० इह प्रच्छन्नपापानं शास्ता वेवस्वतो यमः ये लोळाः परदोषांश्च व्याहरंत्यविचारिणः ५; मिथ्या [द्विगुण पापं सत्यं चेत्समभागिनः अतएव वक्तव्यं कलौ कत्ते लिप्यते ९२ H अथ अन्राहगलन्ण तेभ्यो दानेऽनिष्टफलं चाह स्कादे-सध्यास्नानपरि्द्टो साल- स्योनिजकरमणि॥वदाऽध्ययनद्दीनश्वद्यतकर्मरतश्च यः ॥५३॥ दासीप्रियोऽनतालापो विधुरः झुष्ठसंयुतः हीनांगः पतितो यश्च तथा ज्ञातिबहिष्कृतः ९४ राजसेत्रापरो यश्च क्रय विक्रयकृत्तथा ú द्विजः कुपात्रधूतोयं तहत्त निष्फलं भवेत्‌

९५ ॥यथा दासासुतेरत्तं श्राद्ध वेध्यासु मेथुनम्‌ निष्फ- ले तथा दानमपात्े वेदवाजिते ९६ विष्णुः-सत्पात्र- दानतः कांते बह्वः सत्पदं गताः ú कुपात्रदानतस्तद्रट्रहवो

स्थापन करेगे ८८ ८९ H ओर बाह्मणोंकी निंदा और उनका दोष प्रकट नहीँ करना वो बाह्मण कोनसेभी रस्तेसे चल